Ài-ní-lân (tó)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
LocationIslandIreland.png

愛爾蘭島 (Ài-ní-lân-tó) ()歐洲 (Au-chiu)西爿 (sai-pêng) (ê)1 (ê)島嶼 (tó-sū) ()Britain閣較 (koh-khah) (óa)西 (sai)頂懸 (Téng-kôan) (ū)2个部份 (pō͘-hūn): 愛爾蘭 (Ài-ní-lân)共和國 (Kiōng-hô-kok) (kap)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) (Pak)愛爾蘭