Ò-tē-lī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
奧地利共和國
Republik Österreich
Flag of Austria.svg Austria Bundesadler.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Ò-tē-lī 的所在
Ò-tē-lī 的所在。
首都 Wien

奧地利 (Ò-tē-lī) (奧地利),以早 (í-chá) () (kiò)澳太利 (Ò-thài-lī) (澳太利),全名 (choân-miâ)奧地利共和國 (Kiōng-hô-kok) (德語 (Tek-gí): Republik Österreich), () (tiong)歐洲 (Au-chiu) (ê)國家 (kok-ka) ()9 (ê)Bundesland (chó͘)聯邦 (liân-pang)東國 (Tang-kok) ()海岸 (hái-hoāⁿ)北爿 (pak-pêng) (ū)德國 (Tek-kok)Chesko; 東爿 (tang-pêng)Slovakia洪牙利 (Hông-gâ-lī); 南爿 (lâm-pêng)Slovenia以大利 (Í-tāi-lī); 西爿 (sai-pêng)瑞西 (Sūi-se)Liechtenstein

號名 (Hō-miâ)[edit]

奧地利的德語名字 (miâ-jī)號做 (hō-chò)Österreich意思 (ì-sù) ()東方 (Tang-hng) (kok)”。佇神聖 (Sîn-sèng)羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok)時代 (sî-tāi)因為 (in-ūi) (chia)是佇帝國的東爿,所以 (só͘-í)號做遮名字。

(Chi̍t) (kóa) (Ho̍h)-ló (ōe)辭典 (sû-tián)內面 (lāi-bīn)解說 (ké-soeh)奧地利 (ia̍h)大澳斯馬加國 (Tāi-ò-su-má-ka-kok)講法 (kóng-hoat).[1][2] 總是 (Chóng-sī)一个 (chi̍t-ê) (miâ)嚴格 (giâm-keh)的意思是以早奧地利 (pun) (khoân) (hō͘)匈牙利 (Hiong-gâ-lī)產生 (sán-seng)的 "奧匈 (Ò-Hiong)帝國"。

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Au-map.png

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "大澳斯馬加國 大澳斯馬加國". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 14. 
  2. John Macgowan (1883). "Austria". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect.