Hô-lân

From Lohankhapedia
(Redirected from 荷蘭)
Jump to navigation Jump to search
"荷蘭 (O-lân)", "荷蘭 (Hô-lân)( (kok))", "尼德蘭 (Nî-tek-lân)" (choán) (kah) (chia)本文 (Pún-bûn) (chí)荷蘭王國的 (Ông-kok--ê)構成國 (kò͘-sêng-kok) (構成國).
所屬 (Só͘-sio̍k) (chhiáⁿ) (kàu)荷蘭王國 (Ông-kok);
荷蘭的 (Hô-lân--ê)地帶 (tē-tài)請到荷蘭 (地帶)
Nederland
Nederland
Flag of the Netherlands.svg Royal coat of arms of the Netherlands.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Hô-lân 的所在
Hô-lân 的所在。
首都 Amsterdam

荷蘭(荷蘭[1] / 和蘭[2]荷蘭語: Nederland意思 (ì-sù): "低地 (Kē-tē)") (ah)荷蘭 (荷蘭)[3] ()君主 (kun-chú)立憲 (li̍p-hiàn)國家 (kok-ka)荷蘭王國 (Koninkrijk der Nederlanden)-- (ê)構成國。 "低地國家" (Low Countries/Benelux) 的1份子 (hūn-chú) (I) ()西北 (sai-pak)歐洲 (Au-chiu) (kap) (Pak) (Hái)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)德國 (Tek-kok)相連 (sio-liâm)

荷蘭包括 (pau-koat)荷蘭; 因為 (in-ūi)荷蘭是古早 (kó͘-chá)荷蘭7 (Séng)聯合 (Liân-ha̍p) (1581 ()1795年) 的經濟 (keng-chè)領頭 (niá-thâu)的省,所以 (só͘-í) (lâng)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) ()Nederlanden佮荷蘭 (lām)做伙 (chò-hóe); (taⁿ)實在 (sı̍t-chāi)荷蘭是荷蘭的2 (ê)省: 北荷蘭 (Lâm)荷蘭

荷蘭是歐洲聯盟 (Liân-bêng)會員 (hōe-ôan)國家, () (ū) (iōng)euro

荷蘭佇17世紀 (sè-kì)有捌 (ū-bat)統治 (thóng-tī)台灣 (Tâi-oân)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Netherlands-CIA WFB Map-10-10-10.png

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

參考 (Chham-khó): 荷蘭的省

荷蘭 (hun) (chò)12个省。

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. John Macgowan (1883). "Holland". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 大荷蘭國 Tāi Hô-lân Kok 
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "hô-lân 和蘭". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 828. 
  3. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "o-lân 荷蘭". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 1. p. 160.