Se Au

From Lohankhapedia
(Redirected from 西歐)
Jump to navigation Jump to search
聯合國 (Liân-ha̍p-kok)認定 (jīn-tēng) (ê)歐洲 (Au-chiu)4區域 (khu-he̍k)。 (水色 (Chúi-sek) ()西歐 (Se-au)) [1]:
  北歐
  西歐
  東歐
  南歐

西 (Se) (Au) (西歐) 是 (kóng)歐洲西半部 (sai-pòaⁿ-pō͘)面積 (biān-chek) (iok)500 (bān)平方 (pêng-hong)公里 (kong-lí) (chiàm)歐洲的 (chi̍t) (pòaⁿ)左右 (chó-iū)習慣 (Si̍p-koàn) (siōng) (chit) (khu) (koh)會使 (ē-sái) (hūn) (chò) (Pak),西歐, (Lâm)3部分 (pō͘-hūn)。這區 ()歐亞 (Au-A)大陸 (Tāi-lio̍k)西部 (sai-pō͘)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)東岸 (tang-hōaⁿ) (tōa)部分佇北位 (pak-ūi)35° (chì)60°, (sio̍k)溫帶 (un-tài)

協議 (Hia̍p-gī)上講歐洲西部近倚 (kīn-óa)大西洋的地區 (tē-khu) (kap)附近 (hù-kīn)島嶼 (tó-sū)包含 (pau-hâm)英蘭 (Eng-lân)蘇葛蘭 (So͘-kat-lân)愛爾蘭 (Ài-ní-lân)荷蘭 (Hô-lân)比利時 (Pí-lī-sî)盧森堡 (Lô͘-sim-pó)法蘭西 (Hoat-lân-se)。佇冷戰 (léng-chiàn)時期 (sî-kî)通常 (thong-siông) () ()歐洲資本主義 (chu-pún-chú-gī)國家 (kok-ka) (kiò)西歐。

聯合國的定義 (tēng-gī)[edit]