2016 nî Liân-ha̍p Ông-kok thoat-lî Au-chiu Liân-bêng kong-bîn tâu-phiò

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
2016年聯合王國脫離歐洲聯盟公民投票
聯合王國是愛保留佇歐洲聯盟內短,抑是愛脫離歐洲聯盟?
地點  聯合王國
(EnglandScotlandWales北IrelandGibraltar)
時間 2016 年06月23日(2016-06-23)
結果
脫離歐盟抑是 保留佇歐盟 票數 百分比
Yes check.svg脫離歐盟 17,410,742 51.89%
X mark.svg保留佇歐盟 16,141,241 48.11%
有效票 33,551,983 99.92%
無效票 26,033 0.08%
總票數 33,578,016 100.00%
投票率 72.21%
選民人數 46,501,241
國 選區的結果
United Kingdom EU referendum 2016 area results.svg
  脫離歐盟
  保留佇歐盟

2016 ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)脫離 (thoat-lî)歐洲 (Au-chiu)聯盟 (Liân-bêng)公民 (kong-bîn)投票 (tâu-phiò) (英語: The United Kingdom European Union membership referendum),一般 (it-poaⁿ) (kiò) (choè)英國 (Eng-kok)脫歐 (thoat-au)投票 (Brexit vote),英國脫歐公投 (kong-tâu) ()聯合王國 (英國) ()2016年6 (goe̍h)23 (ji̍t)舉行 (kú-hêng) (ê)有關 (iú-koan)聯合王國是m̄是 (tio̍h)離開 (lî-khui)歐洲聯盟公民投票 (Choè) (āu)51.89% (ê) (lâng)投票贊成 (chàn-sêng)離開歐洲聯盟。