Alkane

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng Alkene, Alkyne, ia̍h Alkaline.

Alkane ()一个 (chi̍t-ê)種類 (chióng-lūi) (ê)有機 (Iú-ki)化合物 (hoà-ha̍p-bu̍t)總清 (chóng-chheng) ()號做 (hō-chòe)Paraffin。 Alkane是飽和 (páu-hô)hydrocarbon (in)分子 (hun-chú)內底的 (lāi-té-ê)所有 (só͘-ū)carbon (C) (kah)hydrogen (H) 原子 (gôan-chú)之間 (chi-kan)化學鍵 (hòa-ha̍k-kiān)攏是 (lóng-sī)單鍵 (tan-kiān).[1] Alkane的化學式 (hòa-ha̍k-sek)寫做 (siá-chòe)CnH2n+2。 Alkane的主要 (chú-iàu)來源 (lâi-gôan) ()石油 (chio̍h-iû)天然氣 (thian-jiân-khì).[2]逐个 (Ta̍k-ê)carbon原子 (ū)4 (ê)化學鍵 (hoà-ha̍k-kiān) (C-H抑是 (ia̍h-sī)C-C (kiān)),所有的 (só͘-ū-ê)hydrogen原子 (lóng)佮一个carbon原子結閤 (kiat-ha̍p) (H-C件)。結構 (Kiat-kò͘) (siōng)簡單的 (kán-tan-ê)alkane是methane (CH4)。 ()alkane家族 (ka-cho̍k)內短 (lāi-té), carbon的數量 (sò͘-liōng)並無 (pēng-bô)限制 (hān-chè)。 Alkane的反應性 (hóan-èng-sèng) () (kóng) (chin) (kiông)。所有的alkane攏無適 (bô-sek)無味 (bô-bī)

結構分類 (hun-lūi)[edit]

飽和的 (Páu-hô-ê)hydrocarbon可能 (khó-lêng)是:

  • 直線 (Ti̍t-sòaⁿ) (化學式 (hoà-ha̍k-sek)CnH2n+2)
  • 分支 (Hun-chi) (化學式CnH2n+2n > 3)
  • 環狀 (Khôan-chōng) (化學式CnH2nn > 2)

異性體 (Ī-sèng-thé)[edit]

C4 alkane bô-kâng-ê ī-sèng-thé.

若是 (Nā-sī)carbon的數量超過 (chhiau-kòe)3, alkane ()構造 (kò͘-chō)異性體存在 (chûn-chāi)。一个alkane上簡單的異性體是直線無分支的彼个 (hit-ê)這款 (chit-khóan)異性體號做 "n-alkane" ("n" 代表 (tāi-piáu)英文 (eng-bûn)的 "normal", "一般 (it-poaⁿ)" 的意思 (ì-sù))。 Carbon的數量 () () (chōe),異性體的數量嘛增加 (cheng-ka) (kín)

分支的 (Hun-chi-ê)alkane猶有 (iáu-ū)可能有手性 (chhiú-sèng)

號名 (Hō-miâ)方式 (hong-sek)[edit]

直線alkane[edit]

分支alkane[edit]

物理 (Bu̍t-lí)性質 (sèng-chit)[edit]

表格 (Piáu-keh)[edit]

Alkane 化學式 沸點 (Hut-tiám) [°C ] 熔點 (Iûⁿ-tiám) [°C ] 密度 (Bi̍t-tō͘) [g͘cm−3 ](20°C) 模型萄 (Bô͘-hêng-tô)
Methane CH4 −162 −182 氣體 (khì-thé)
Methane-3D-space-filling.svg
Ethane C2H6 −89 −183 氣體
Kalottenmodell Ethan.png
Propane C3H8 −42 −188 氣體
Kalottenmodell Propan.png
Butane C4H10 0 −138 氣體
Kalottenmodell Butan.png
Pentane C5H12 36 −130 0.626 (液體 (e̍k-thé))
Pentane.png
Hexane C6H14 69 −95 0.659 (液體)
Kalottenmodell Hexan.png
Heptane C7H16 98 −91 0.684 (液體)
Kalottenmodell Heptan.png
Octane C8H18 126 −57 0.703 (液體)
Kalottenmodell Oktan.png
Nonane C9H20 151 −54 0.718 (液體)
Kalottenmodell Nonan.png
Decane C10H22 174 −30 0.730 (液體)
Dekan.png
Undecane C11H24 196 −26 0.740 (液體)
Dodecane C12H26 216 −10 0.749 (液體)
Hexadecane C16H34 287 18 0.773 (液體)
Icosane C20H42 343 37 固體 (kò͘-thé)
Triacontane C30H62 450 66 固體
Tetracontane C40H82 525 82 固體
Pentacontane C50H102 575 91 固體
Hexacontane C60H122 625 100 固體

沸點[edit]

C1 ~ C16 的alkane的沸點 (甘仔室) 佮熔點 (藍色)。

Alkane分子之間攏有van der Waals (le̍k)佐用 (chò-iōng); 這款做養 (chò-iōng)若是 ()強, alkane的沸點 ()koâiⁿ.[3]判斷 (Phòaⁿ-tòan)van der Waals力的強弱 (kiông-jio̍k),有兩種 (nn̄g-chióng)方式:

標準 (piau-chún)狀況 (chōng-hóng) (), CH4 (kàu)C4H10氣體, C5H12到C17H36液體, C18H38之後 (chi-āu)就攏是固體因為 (In-ūi)分子的重量 (tāng-liōng)影響 (éng-hióng)alkane沸點大細的主要因素 (in-sò͘)因此 (in-chhú)alkane分子的沸點 (hām)分子量的大細有線性 (sòaⁿ-sèng)關係 (koan-hē) ()邊仔 (piⁿ-á)趨勢圖 (chhu-sè-tô͘)會使 (ē-sái)看出 (khòaⁿ-chhut): (múi)增加一个carbon, alkane分子的沸點就會增加20到30°C.[3]

直練 (Ti̍t-liān)alkane的沸點攏 ()有分支的koâiⁿ,因為分支會減少 (kiám-chió)分子之間的接觸 (chiap-chhiok)表面積, (khì)影響著 (éng-hióng-tio̍h)alkane分子之間的van der Waals力。比論講 (Pí-lūn-kóng)比較 (pí-kàu)n-butaneisobutane (2-methylpropane),怹的 (in-ê)沸點分別 (hun-pia̍t)是0°C佮 -12°C.[3]

熔點[edit]

Alkane的熔點 (chham)怹的沸點有仝款的 (kâng-khóan-ê)行向 (kiâⁿ-hiòng)原因 (gôan-in)嘛佮頂面 (téng-bīn)講著的 (kóng-tio̍h-ê)仝款 (kâng-khóan)。佇別項 (pa̍t-hāng)外在 (gōa-chāi)條件 (tiâu-kiāⁿ)相仝 (sio-kâng)的狀況之下 (chi-hā),分子 (khah) (tōa),熔點自然 (chū-jiân) (chiū)會較大。不過,熔點參沸點的行向有一个無仝的 (bô-kâng-ê)所在 (só͘-chāi) (Ùi)面頂的 (bīn-téng-ê)行向圖 (kiâⁿ-hiòng-tô͘) (藍色 (lâm-sek) (sòaⁿ)),會使發現 (hoat-hiān)奇數 (khia-sò͘)alkane的熔點行向比雙數 (siang-sò͘)的較 ()淡薄仔 (tām-po̍h-á); (che)是因為雙數alkane的結構比奇數的 (khia-sò͘-ê) (khah)穩固 (ún-kò͘)所以 (só͘-í)需要 (su-iàu)較koâiⁿ的能量 (lêng-liōng) (溫度 (un-tō͘)) 來 (tùi)固體成做 (chiâⁿ-chòe)液體.[4]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "Alkane - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary". merriam-webster.com. 3 October 2014 khòaⁿ--ê. 
  2. Arora, A. (2006). Hydrocarbons (Alkanes, Alkenes And Alkynes). Discovery Publishing House Pvt。 Limited. ISBN 9788183561426. 
  3. 3.0 3.1 3.2 R。 T。 Morrison, R。 N。 Boyd (1992). Organic Chemistry (6th pán.). New Jersey: Prentice Hall. ISBN 0-13-643669-2. 
  4. Boese R, Weiss HC, Blaser D (1999). "The melting point alternation in the short-chain n-alkanes: Single-crystal X-ray analyses of propane at 30 K and of n-butane to n-nonane at 90 K". Angew Chemie Int Ed. 38: 988–992. doi:10.1002/(SICI)1521-3773(19990401)38:7<988::AID-ANIE988>3.3.CO;2-S. 
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Alkane

補充 (Pó͘-chhiong)[edit]