Au-chiu Liân-bêng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Au-chiu Liân-bêng
Flag of Europe.svg
EU location.png
EU Member states and Candidate countries map.svg

歐洲 (Au-chiu)聯盟 (Liân-bêng) ()歐洲 (ê)國際 (kok-chè)聯合 (liân-ha̍p) (ū)28 (ê)會員 (hōe-ôan)國家 (kok-ka)23 (chióng)官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)

歐洲聯盟的工課 (khang-khòe) (chin) (chōe): 親像 (chhin-chhiūⁿ)共同 (kiōng-tông)市場 (chhī-tiûⁿ)縣說 (kōan-sòe)聯合,銀票 (gîn-phiò)統一 (thóng-it) (euro: 19个會員國家有 (iōng)),共同的農業 (lông-gia̍p) (kap)漁業 (hî-gia̍p)政策 (chèng-chhek)等等 (téng-téng)

聯盟有7个主要 (chú-iàu) (ki)kió: 歐洲議會 (Gī-hōe)歐洲高峰會 (Ko-hong-hōe)歐洲聯盟部長 (Pō͘-tiúⁿ)會議 (Hōe-gī)歐洲聯盟執行 (Chip-hêng)委員會 (Úi-oân-hōe)歐洲聯盟法院 (Hoat-īⁿ)歐洲中央 (Tiong-iong)銀行 (Gîn-hâng),佮歐洲蕈過 (Sín-kè)ĪNN

會員國家[edit]

€: 用euro的國家。 (): 參加 (chham-ka) ()

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 歐洲聯盟