Bí-lē-tó Sū-kiāⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

美麗島 (Bí-lē-tó)事件 (Sū-kiāⁿ) (漢字 (Hàn-jī): 美麗島事件) (iah) ()高雄 (Ko-hiông)事件 (漢字: 高雄事件) 是1979 ()12 (go̍eh) (chhe)10發生 (hoat-seng) ()台灣 (Tâi-oân)高雄市 (Ko-hiông-chhī) (ê)政治 (chèng-tī)事件。

事件發生的經過 (keng-kòe)[edit]

中國 (Tiong-kok)國民黨 (Kok-bîn-tóng)中華民國 (Tiong-hôa-bîn-kok)政府 (chèng-hú)新聞局 (Sin-bûn-kio̍k) ( (Sòng)楚瑜 (Chhó͘-jû))

事件的影響 (éng-hióng)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

相關 (Siang-koan)人物 (jîn-bu̍t)[edit]

相關的文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]