COVID-19 tōa-liû-hêng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
COVID-19大流行

COVID-19大流行 (tōa-liû-hêng) () (tòe)2019 ()12 (goe̍h)開始 (khai-sí) (í)中國 (Tiong-kok)武漢 (Bú-hàn) (ûi)中心 (tiong-sim)發生 (hoat-seng) (ê)2019冠狀 (koan-chōng)病毒 (pēⁿ-to̍k) (pēⁿ) (COVID-19) 流行 (liû-hêng)事件 (sū-kiāⁿ) (Chia)肺炎 (hì-iām)因為 (in-ûi)嚴重 (Giâm-tiōng)急性 (Kip-sèng)呼吸道 (Ho͘-khip-tō)症候群 (Chèng-hō͘-kûn)冠狀病毒2 (SARS-CoV-2) 引起 (ín-khí)的。

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 2019–20 outbreak of novel coronavirus (2019-nCoV)