Chō-piau-hē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

座標系 (Chō-piau-hē) (座標系) 或者 (he̍k-chiá)座標 (chō-piau) (座標) ()數學 (sò͘-ha̍k) (kap)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k) (ê)用語 (iōng-gú)

捷看 (Chia̍p-khòaⁿ)的座標系[edit]

屈尺 (Khut-chhioh)座標系[edit]

屈尺座標系 (屈尺座標系)

二次元 屈尺座標系。
三次元 屈尺座標系。

極座標系 (Ke̍k-chō-piau-hē)[edit]

極座標系 (極座標系)


筒仔 (Tâng-á)座標系[edit]

筒仔座標系 (筒仔座標系)

筒仔座標系。

球座標系 (Kiû-chō-piau-hē)[edit]

球座標系 (球座標系)

球座標系 是物理學真捷捷使用的座標。

外部 (Guā-pōo)連結 (liân-kiat)[edit]

Wiktionary-logo.svg
Wiktionary
coordinate 這个詞.
Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Coordinate systems

E-to-the-i-pi.svg這是一篇佮數學相關的疕仔囝。請鬥 擴充.