Chū-jiân kho-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

自然 (Chū-jiân)科學 (kho-ha̍k) ()科學 (ê) (chi̍t) (toā) (lūi) (in)通過 (thong-koè)觀察 (koan-chhat)量測 (niû-chhek)分析 (hun-sek) (kap)數學 (sò͘-ha̍k)方法 (hong-hoat) (lâi)研究 (gián-kiù)自然動態 (tōng-thài) (kiam)揮動態 (hui-tōng-thài)性質 (sèng-chit)行為 (hêng-ûi)建立 (kiàn-li̍p) (khí)針對 (chiam-tùi)自然會當 (ē-tàng) (siū)預測 (ū-chhek)規則 (kui-chek)

上官 (Siōng-koan)[edit]