Kek-lîm-lân

From Lohankhapedia
(Redirected from Chheⁿ-tē)
Jump to navigation Jump to search
革林蘭
Kalaallit Nunaat
Grønland
Flag of Greenland.svg Coat of arms of Greenland.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Kek-lîm-lân 的所在
Kek-lîm-lân 的所在。
首府 Nuuk

革林蘭 (Kek-lîm-lân)[1] (革林蘭; 革林蘭語 (Kek-lîm-lân-gí): Kalaallit Nunaat, "Kalaallit ê Tē"; 丹麥語 (Tan-be̍h-gí): Grønland, " (Chheⁿ)tē") ()丹麥 (Tan-be̍h)王國 (Ông-kok) (ê) (chi̍t) (ê)自治 (chū-tī)行政區 (hêng-chèng-khu) ()北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ) (kap)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)中間 (tiong-kan),佇北極 (Pak-ke̍k)群島 (Kûn-tó)東爿 (tang-pêng)雖然 (Sui-jiân)自然 (chū-jiân)地理 (Pak)美洲 (Bí-chiu)大陸 (tāi-lio̍k)的一部分 (pō͘-hūn)毋過 (m̄-koh)革林蘭長期 (tn̂g-kî)以來 (í-lâi) (lóng) (hām)歐羅巴 (Au-lô-pa) (特別 (te̍k-pia̍t)諾威 (Lo̍k-ui)佮丹麥) 佇政治 (chèng-tī)文化 (bûn-hòa) (ū)閣較 (koh-khah) (chhim)連結 (liân-kiat)。革林蘭的大部分 (tōa-pō͘-hūn)居民 (ki-bîn)Inuit怹的 (in-ê)祖先 (chó͘-sian)主要 (chú-iàu)是13世紀 (sè-kí)開始 (khai-sí) (ùi)加拿大 (Ka-ná-tāi)大陸搬徙 (poaⁿ-sóa)過來的 (kòe-lâi--ê)

革林蘭是 (thong)世界 (sè-kài) (siāng) (tōa)島嶼 (tó-sū) (阿史都拉里壓 (O͘-sú-to-lá-lí-ah)南極 (Lâm-ke̍k) ()革林蘭大,毋過一般 (it-poaⁿ) () (khòaⁿ) (chò)大陸)。革林蘭有75% 是兵床 (peng-chhn̂g)。 2013 ()人口 (jîn-kháu)56,480 (lâng),是通世界人口密度 (bi̍t-tō͘) ()所在 (só͘-chāi) (Saⁿ)分之 (hun-chi) (it)个人口 (tòa)首都 (siú-to͘) (kiam)上大城市 (siâⁿ-chhī)Nuuk

基本資料 (Ki-pún-chu-liāu)[edit]

地理[edit]

Greenland-CIA WFB Map.png

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. (Tiong)西 (Se)地名 (Tōe-miâ) (Piáu), 地理 (Tē-lí)教科斯 (Kàu-kho-su) (koàn)4.