Chheng-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


大清國
大清國
ᡩᠠᡳᠴᡳᠩ
ᡤᡠᡵᡠᠨ
1636 年–1912 年
清朝 旗仔
國旗 (1889–1912)
清朝 皇帝的印仔
皇帝的印仔
國歌: 鞏金甌
鞏金au
(1911–1912)
清國的版圖。
清國的版圖。
首都 Mukden (瀋陽)
(1636–1644)
北京
(1644–1912)
官方語言 滿洲語
湯用語言 滿洲語漢語蒙古語藏語Chagatai語
政府 君主制
歷史  
• 建立
1636 年
• 崩壞
1912 年
以曾國家
以後國家
護金
大順
南明
Dzungar汗國
中華民國
西藏王國
大蒙古國
Uryankhay共和國
台灣民主國
紫禁城小朝廷
今肅佇

清國 (Chheng-kok) (清國,滿洲語 (Boán-chiu-gí): ᡩᠠᡳᠴᡳᠩ
ᡤᡠᡵᡠᠨ
), () ()1644 () (kàu)1911年統治 (thóng-tī)差不多 (chha-put-to)現此時 (hiān-chhú-sî)中國 (Tiong-kok)區域 (khu-he̍k) (ê)帝國 (tè-kok)。佇四常 (sù-siông)的中國歷史 (le̍k-sú) (chheh)內短 (lāi-té),是上買 (siōng-boé)1 (ê)朝代 (tiâu-tē)

(Chheng) (Tiâu)統治者 (thóng-tī-chiá)滿族 (Boán-cho̍k)Aisin Gioro是 , 1616年Nurhaci建立 (kiàn-li̍p)王國 (ông-kok)國明 (kok-miâ)號做 (hō-chò)大金 (Tāi-kim) (大金), 1636年Nurhaci的後生 (hāu-siⁿ) (Hong)Taiji ()國明改做 (kái-chò)大清 (Tāi-chheng) (大清),坐位 (chē-ūi) (chò)皇帝 (hông-tè)

1644年, ()自成 (Chū-sêng)率領 (sut-niá)農民 (lông-bîn)軍隊 (kun-tūi)拍入去 (phah-ji̍p-khì)北京 (Pak-kiaⁿ)大名 (Tāi-bêng)帝國皇帝從政 (Chiông-cheng)自殺 (chū-sat),李自成起國 (khí-kok)號做大順 (Tāi-sūn)

後來 (Āu--lâi)大清帝國說服 (soè-ho̍k)大名帝國的將軍 (chiong-kun) (Gô͘)三桂 (Sam-kùi) (i) (chhoā)清國的軍隊入來 (ji̍p-lâi)萬里 (Bān-lí)長城 (Tn̂g-siâⁿ)內底 (lāi-té) (koh)拍贏 (phah-iâⁿ)李自成,了後 (liáu-āu)Dorgon共清國的順治 (Sūn-tī)皇帝 (chih) (lâi)佇北京,北京成做 (chiâⁿ-chò)大清帝國 (sin)首都 (siú-to͘)

1911年發生 (hoat-seng)辛亥 (Sin-hāi)革命 (Kek-bēng),帝國內底的 (ta̍k) (séng)長長 (tn̂g-tn̂g)短短 (té-té)宣佈 (soan-pò͘)獨立 (to̍k-li̍p),帝國皇帝溥儀 (Phó͘-gî)佇1912年落台 (lo̍h-tâi),大清帝國煎仔 (choaⁿ-á)滅亡 (bia̍t-bông) (liân)大金 (kok)計共 (kè-kiōng) (ū)13个皇帝,攏總 (lóng-chóng)297 (tang)

清朝 (Chheng-tiâu)年號 (nî-hō)[edit]

 1. 天命 (Thian-bēng) (1616年 - 1626年)
 2. 天聰 (Thian-chhong) (1627年 - 1636年)
 3. 爿的 (Chiông-tek) (1636年 - 1643年)
 4. 順治 (1644年 - 1661年)
 5. 康熙 (Khong-hi) (1661年 - 1722年)
 6. 英政 (Eng-chèng) (1723年 - 1735年)
 7. 乾隆 (Khiân-liông) (1736年 - 1795年)
 8. 嘉慶 (Ka-khèng) (1796年 - 1820年)
 9. 道光 (Tō-kong) (1821年 - 1850年)
 10. 咸豐 (Hâm-hong) (1851年 - 1861年)
 11. 同治 (Tông-tī) (1862年 - 1875年)
 12. 光緒 (Kong-sū) (1875年 - 1908年)
 13. 宣統 (Soan-thóng) (1909年 - 1912年)

(Khoàⁿ)[edit]