Chiúⁿ Kài-se̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
蔣中正
蔣中正
Chiang Kai-shek(蔣中正).jpg
蔣中正
中華民國國民政府主席
Jīm-kî
1943年10月10日 – 1948年5月20日
代理: 1943年8月1 ji̍t – 1943年10月10日
行政
院長
宋子文
副主席 孫科
前任 林森
繼任 無 (改做總統)
Jīm-kî
1928年10月10日 – 1931年12月15日
總理 譚延闓
宋子文
前任 譚延闓
繼任 林森
國民政府軍事委員會主席
Jīm-kî
1931年12月15日 – 1946年5月31日
中華民國總統
Jīm-kî
1950年3月1日 – 1975年4月5日
副總統 李宗仁
陳誠
閻家鑑
行政
院長
閻錫山
陳誠
俞鴻鈞
閻家鑑
蔣經國
前任 李宗仁 (代理)
繼任 閻家鑑
Jīm-kî
1948年5月20日 – 1949年1月21日
副總統 李宗仁
行政
院長
張群
翁文和
孫科
前任 無 (原來是國民政府主席)
繼任 李宗仁 (代理)
中華民國行政院長
Jīm-kî
1947年3月1日 – 1947年4月18日
前任 宋子文
繼任 張群
Jīm-kî
1939年11月20日 – 1945年5月31日
政府
主席
林森
前任 孔祥熙
繼任 宋子文
Jīm-kî
1935年12月9日 – 1938年1月1日
政府
主席
林森
前任 汪精衛
繼任 孔祥熙
Jīm-kî
1930年12月4日 – 1931年12月15日
前任 宋子文
繼任 陳銘樞
中國國民黨中央執行委員會主席
(代理)
Jīm-kî
1936年5月12日 – 1938年4月1日
前任 胡漢民
繼任 共己 (改做總裁)
Jīm-kî
1926年7月6日 – 1927年3月11日
前任 張靜江
繼任 吳稚暉 & 李石曾
中國國民黨總裁
Jīm-kî
1938年4月1日 – 1975年4月5日
副手 汪精衛
陳誠
前任 共己 (原來是黨主席)
繼任 蔣經國 (黨主席)
個人資訊
出世 蔣周泰 (蔣周泰)
1887 年10月31日(1887-10-31)
清國浙江省奉化縣
(今仔日 中國 浙江 寧波市 奉化區)
過身 1975 年 4 月 5 日 (Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
Flag of the Republic of China台灣臺北市士林區
Flag of the Republic of China台灣桃園市大溪區
國籍 Flag of the Republic of China中華民國
政黨 中國國民黨
配偶
囝而 蔣經國
蔣緯國 (養子)
簽名
部隊服役
效忠  中華民國
服役/分支 國民革命軍
中華民國國軍
服役時間 1909年–1975年
軍銜 General Special Class rank insignia (ROC) - V.svg特級上將 (特級上將)

(Chiúⁿ)中正 (Tiong-chèng) (蔣中正,1887年 10月31日 – 1975年 4月5日),表字 (piáu-jī)介石 (Kài-se̍k) (介石),浙江 (Chiat-kang)奉化 (Hōng-hòa)溪口 (Khe-kháu) (lâng)現代 (hiān-tāi)軍事 (kun-sū)頭人 (thâu-lâng) (kiam)獨裁者 (to̍k-chhâi-chiá) (chò) (koè)中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)總統 (chóng-thóng) (1947–1975), (kiáⁿ)經國 (Keng-kok)紲接 (soà-chiap)掌權 (chiáng-koân) (kàu)1988 ()過往 (koè-óng)為止 (ûi-chí)夫人 (Hu-jîn) (Sòng)美齡 (Bí-lêng) ()華人 (Hoâ-jîn)頂層 (téng-chân)社會 (siā-hoē)出名 (chhut-miâ) (ê)人物 (jîn-bu̍t)

蔣介石早年 (chá-nî) (bat) (tiàm)保定 (Pó-tēng)軍官 (Kun-koaⁿ)學蓄 (Ha̍k-hak) (kah)日本 (Ji̍t-pún)晉武 (Chìn-bú)學校 (Ha̍k-hāu)學習 (ha̍k-si̍p) ()日本期間 (kî-kan),蔣介石加入 (ka-ji̍p)同盟會 (Tông-bêng-hōe) (chêng) " 二次 (jī-chhù)革命 (kek-bēng) " 了後 (liáu-āu)開始 (khai-sí)跟隨 (kin-sûi) (Sun)中山 (Tiong-san),捌2 (pái)指揮 (chí-hui)東征 (Tang-cheng) ()曾經 (chêng-keng)出任 (chhut-jīm)黃浦 (N̂g-phó͘)軍校 (Kun-hāu)校長 (hāu-tiúⁿ)國民 (Kok-bîn)革命軍 (kek-bēng-kun)總司令 (chóng-su-lēng)國民黨 (Kok-bîn-tóng)中央 (Tiong-iong)黨部 (Tóng-pō͘)總裁 (chóng-chhâi)佮中央委員會 (úi-ôan-hōe)主席 (chú-se̍k)藉的 (chià-ê)職務 (chit-bū)。 1927年,蔣法擋 (hoat-tòng)清黨 (chheng-tóng)匪共 (hun-Kiōng)清除 (chheng-tû)國民黨內部 (lōe-pō͘) (iōng)私人 (su-jîn)名義 (miâ-gī)加入共產黨 (Kiōng-sán-tóng)黨員 (tóng-ôan)這層 (chit-chân) (tāi)就是 (to̍h-sī)歷史 (le̍k-sú) (siōng)四二一 (sù-jī-it)政變 (chèng-piàn)仝款 (Kāng-khóan)是佇1927年, (Ong)精衛 (Cheng-ōe)武漢 (Bú-hàn)出任國民政府 (Chèng-hú)主席, (ah)蔣介石卻是 (khiok-sī)南京 (Lâm-kiaⁿ)另外 (lēng-gōa) (koh)成立 (sêng-li̍p)1 (ê)國民政府。蔣下令 (hā-lēng)建立 (kiàn-li̍p)軍統局 (Kun-thóng-kio̍k)任用 (jīm-iōng)軍統 (Kun-thóng)特務 (te̍k-bū) () (Li̍p) (Mô͘)仁鳳 (Jîn-hōng)藉的 (lâng)賽價 (sè-kè) (khì) (lia̍h)共產黨並且 (pēng-chhiáⁿ) () (in)關佇 (koaiⁿ-tī)集中營 (Chi̍p-tiong-iâⁿ)後來 (āu--lâi)真濟 (chin-chōe)共產黨人就是慘死 (chhám-sí) (chia)當中 (tang-tiong)包括 (pau-koah)當時 (tng-sî) (khah) (ū)名聲 (miâ-siaⁿ)Hiōng鏡蛇 (Kèng-î)(向警予) 佮 (Png)志敏 (Chì-bín)(方志敏)。九一八 (Kiú-it-pat)事變 (sū-piàn)了後,日本發動 (hoat-tōng)侵華 (chhim-Hôa)戰爭 (chiàn-cheng)代先 (tāi-seng) (),蔣實行 (si̍t-hêng) ()抵抗 (tí-khòng)政策 (chèng-chhek),後來, (Tiuⁿ)學良 (Ha̍k-liông) (Iûⁿ)虎城 (Hó͘-siâⁿ)發動西安 (Se-an)事變迫使 (pek-sú) (Chiuⁿ) (hām) (Mô͘)澤東 (Te̍k-tong)領導 (léng-tō)共產黨聯合 (liân-ha̍p)共同 (kiōng-tông)抗戰 (khòng-chiàn)佇咧 (Tī-leh) (tùi) (Ji̍t)作戰 (chok-chiàn)中間 (tiong-kan),國民黨軍隊 (kun-tūi)中國 (Tiong-kok)方面 (hong-bīn)主力根 (chú-le̍k-kun)。 1945年,日本宣部 (soan-pō͘) ()條件 (tiâu-kiāⁿ)投降 (tâu-hâng),抗戰得著 (tit-tio̍h)勝利 (sèng-lī)。了後,國共 (Kok-Kiōng)合作 (ha̍p-chok)破裂 (phò-lia̍t),中國的內戰 (lāi-chiàn)優哥 (iu-koh)開始。因為 (In-ūi)國民黨佇經濟 (keng-chè)政治 (chèng-tī)佮軍事 (kok)方面 (lóng)boe (tit)人心 (jîn-sim)致使 (tì-sú)佇內戰當中私合 (su-kah)二二二 (lī-lī-lī)。 1949年國民黨全面 (chôan-bīn)失利 (sit-lī)被迫 (pī-pek)撤離 (thiat-lī)大陸 (Tāi-lio̍k)退兵 (thè-peng)去到 (khì-kàu)台灣 (Tâi-ôan)退守 (Thè-siú)台灣了後,佇民國39年 (1950年),蔣改石 (Kái-se̍k)恢復 (hoe-hok)中華民國總統的稱號 (chheng-hō),用動員 (tōng-ôan)戰亂 (chiàn-lōan)時期 (sî-kî) (chòe)理由 (lí-iû)推捒 (thui-sak)黨禁 (tóng-kìm)保禁 (pó-kìm),宣部戒驗令 (kài-giām-lēng)。蔣奉行 (hōng-hêng)1个中國原則 (gôan-chek),無承認 (sêng-jīn)中華人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok),嘛反隊 (hóan-tūi)台灣獨立 (to̍k-li̍p) (i)則擊 (chek-kek)準備 (chún-pī) (beh)反攻 (hóan-kong)大陸,卻是袂當 (bōe-tàng)順心 (sūn-sim)順意 (sūn-ì)

個人 (Kò-jîn)介史 (kài-sú)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]


Chiúⁿ Kài-se̍k
 中華民國--的官僚
chêng-jīm:
譚延闓
(國民政府主席)
中華民國 國民政府主席
1928年 - 1931年
kè-jīm:
林森
chêng-jīm:
林森
中華民國 國民政府主席
1943年 - 1948年
改名總統
由國民政府主席改名 中華民國 總統
1948年 - 1949年
kè-jīm:
李宗仁
chêng-jīm:
李宗仁
中華民國 總統
1950年 - 1975年
kè-jīm:
言家鑑
政黨職務
chêng-jīm:
胡漢民
中國國民黨 總裁
1938年 - 1975年
kè-jīm:
蔣經國
(主席)