Chile

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Chile共和國
República de Chile
Chile 國徽
國徽
書句: Por拉razón o la fuerza
"用女性抑是武力"
國歌: Himno Nacional de Chile
"Chile國歌"
CHL orthographic (+all claims).svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Santiago
官方語言
承認的國家語言 西班牙語
政府 單一制總統制共和國
• 總統
Gabriel Boric
• 元老院議長
Álvaro Elizalde
• 代議院議長
Raúl Soto
• 憲法制定會議議長
María Elisa Quinteros
• 最高法院院長
Guillermo Silva
立法機構 國民議會
• 上院
元老院
• 下院
代議院
面積
• Lóng-chóng
756,096.3 km2 (291,930.4 sq mi) (地 37 名)
• 水域 (%)
2.1
人口
• 2017 年 普查
17,574,003 (地 64 名)
• 密度
24/km2 (62.2/sq mi) (地 198 名)
GDP (PPP) 2020 年 股價
• 攏總
Decrease$456.394 cha̍p-ek (地 43 名)
• 平均
Decrease$23,455 (地 57 名)
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
Decrease$245.414 cha̍p-ek (地 45 名)
• 平均
Decrease$12,612 (地 55 名)
Gini (2021 年) Negative increase 46
HDI (2019 年) Increase 0.851
真高 ͘ 地 43 名
貨幣 Chile peso (CLP)
時區 UTC-4 ~ -6 (CLT/EAST)
• 夏時間 (DST)
UTC-3 ~ -5 (CLST/EASST)
時間格式 dd/mm/yyyy
開車方向
電話區號 +56
ISO 3166代號 CL
上等domain .cl

Chile共和國 (Kiōng-hô-kok) (西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): La República de Chile) () () (Lâm)美洲 (Bí-chiu)獅籃岸 (sai-lâm-hōaⁿ)Andes (soaⁿ) (kap)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)中間 (tiong-kan) (ê)國家 (kok-ka) (Piⁿ)a (ū)ArgentinaBoliviaPerú3 (kok)

地理 (Tē-lí)[edit]

Atacama
白色部分是Chile
Mapa administrativo de Chile.png

Chile是南北長 (lâm-pak-tn̂g) (siāng) (tn̂g)的國家,超過 (chhiau-kòe)4200 km。 (I)領土 (niá-thó͘)是Andes山脈 (soaⁿ-me̍h)西爿 (sai-pêng) ()海墘 (hái-kîⁿ)的1 (liâu) ()東西 (Tang-se) (khoah)極加 (ke̍k-ke)430 km左右 (chó-iū)

北部 (Pak-pō͘)的Atacama沙漠 (soa-bô͘)豐富 (hong-hù)礦物質 (khòng-bu̍t-chit)資源 (chu-goân)特別 (te̍k-pia̍t) (tâng)佮nitrate。中部 (Tiong-pō͘)山谷 (soaⁿ-kok) (首都 (siú-to͘)Santiago的位置 (ūi-tì)) 雖罔 (sui-bóng)土地 (thó͘-tē) (khah) (e̍h)卻是 (khiok-sī)全國 (choân-kok) (tōa)農業 (lông-gia̍p)資源佮上 (chē)人口 (jîn-kháu)歷史上 (Le̍k-sú-siōng)Chile原仔 (oân-ná) (tùi) (chit) (tah)開始 (khai-sí)對外 (tùi-gōa)擴充 (khok-chhiong),佇19世紀 (sè-kí)晚期 (boán-kî)統一 (thóng-it)幅南 (pak-lâm)地區 (tē-khu)南部 (Lâm-pō͘) (chin)森林 (sim-nâ)草埔 (chháu-po͘) (koh)火山 (hóe-soaⁿ),有 (ô͘) (Hit) (tah)海岸 (hái-hōaⁿ)地形 (tē-hêng)複雜 (ho̍k-cha̍p)fjord水道 (chúi-tō)號吹 (hô-chhùi)彎彎曲曲 (oan-oan-khiau-khiau)半島 (poàn-tó)島嶼 (tó-sū)滿滿是 (móa-móa-sī)

Chile政府 (chèng-hú)認為 (jīn-ûi) (in)的領土包括 (pau-koah)南極 (Lâm-ke̍k)大陸 (tāi-lio̍k)的1大部分 (pō͘-hūn)。 Chile統治 (thóng-tī)Rapa Nui (西班牙畫 (Se-pan-gâ-oē): Isla de Pascua,英語 (Eng-gí): Easter Island) 這 (ê)南島民族 (Lâm-tó-bîn-cho̍k)當兵 (tang-peng)海島 (hái-tó) (1888 ()收入 (siu-ji̍p)伊的版圖 (pán-tô͘)) 以及 (í-ki̍p)Joan Fernández群島 (kûn-tó)當中 (tang-tiong)的Robinson Crusoe () ( ()本國 (pún-kok)400 km (hn̄g))。

人口[edit]

約略 (Iok-lio̍k)85% 个人口集中 (chi̍p-tiong)都市 (to͘-chhī)其中 (kî-tiong)4 (siâⁿ) (tiàm)大Santiago徛起 (khiā-khí)。 2004年的人口有1580 (bān)成長率 (sêng-tióng-lu̍t)1.4%。出生 (Chhut-seⁿ) ()預期 (ū-kî)歲壽 (hòe-siū) (life expectancy at birth) 76年; 5 (hòe)以下 (í-hā)如同 (jî-tông)死亡率 (sí-bông-lu̍t)千分之 (chheng-hun-chi)12 (2002年)。

大部分 (Tōa-pō͘-hūn)的Chile (lâng)西班牙 (Se-pan-gâ) (hām)原住民 (goân-chū-bîn)血統 (hiat-thóng)殖民 (Si̍t-bîn)時代 (sî-tāi)小陣 (sió-tīn)Éire人佮英國 (Eng-kok)移民 (î-bîn) (khì) (kàu)Chile; 怹人數 (jîn-sò͘) (chió)毋過 (m̄-koh)影響力 (éng-hióng-la̍t)。對1848年 (khí)開始有德國 (Tek-kok)人移民 (kòe) (hia)。佇Valdivia, Llanquihue, Osorno這寡 (chit-kóa)南部 (séng)會得 (ē-tit)看著 (khòaⁿ-tio̍h)德國文化 (bûn-hòa) (kha)jia̍h。 (Khah)主要 (chú-iàu)的移民 (tīn)猶閣 (iáu-koh)Italia人,Hrvatska人 (英語: Croats),法國 (Hoat-kok)人,中東 (Tiong-tang)人。中南 (Tiong-lâm)地帶 (tē-tài)彼搭 (tòa)80萬人左右的原住民,較濟是Mapuche族的 (cho̍k--ê)。 Aymara佮Diaguita這2 (cho̍k)主要佇北爿 (pak-pêng)的沙漠山谷彼 (tah)á。 Rapanui人主要帶Rapa Nui。

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Chile佇1818年2 (goe̍h)12宣佈 (soan-pò͘)西班牙獨立 (to̍k-li̍p)政治上 (Chèng-tī-siōng)改變 (kái-piàn) ()影響 (éng-hióng)社會 (siā-hōe)基本 (ki-pún)結構 (kiat-kò͘)會使 (ē-sái) (kóng)19世紀的Chile社會和以早 (í-chá)階級 (kai-kip)分明 (hun-bêng)的殖民社會無 (jōa)大的差別 (chha-pia̍t)。大代主 (tē-chú)家族 (ka-cho̍k)羅馬 (Lô-má)天主教 (Thian-chú-kàu)體制 (thé-chè)1大部份 (pō͘-hūn)掌握 (chiáng-ak)政治 (chèng-tī)權力 (koân-le̍k)。到 (kah)19世紀尾期 (bóe-kî),踮佇Santiago這个 (chit-ê)中心 (tiong-sim)政權 (chèng-koân)透過 (thàu-kòe)打壓 (táⁿ-ap)Mapuche原住民的手段 (chhiú-tōaⁿ) (lâi)鞏固 (kióng-kò͘)伊佇南爿 (lâm-pêng)勢力 (sè-le̍k)。 1881年Chile和Argentina (chhiam)條約 (tiâu-iok)確立 (khak-li̍p)Chile的主權 (chú-koân)包括Magalhães海峽 (Hái-kiap)。 1879年到83年中間, Chile佮Perú, Bolivia相戰 (sio-chiàn)。這个太平洋戰爭 (Chiàn-cheng)結束 (kiat-sok)了後 (liáu-āu), Chile的領土大大 (tōa-tōa) (hiòng) (pak)擴充,加添 (ka-thiam)3分之 (hun-chi)1濟,其中包括北部寶貴 (pó-kùi)的nitrate礦區 (khòng-khu)到甲 (Kàu-kah)19世紀尾期, Chile成立 (sêng-li̍p)內閣制 (lōe-koh-chè)民主 (bîn-chú)制度 (chè-tō͘)總是 (Chóng--sī)後來 (āu--lâi)轉變 (choán-piàn) (chò)保護 (pó-hō͘)統治集團 (chi̍p-thoân)利益 (lī-ek)的制度。 1920年代 (nî-tāi)新興 (sin-heng)中產 (tiong-sán)改級 (kái-kip)勞工 (lô-kang)改給 (kái-kip)有夠 (ū-kàu)實力 (si̍t-le̍k) (soán) (chhut)1 (ūi)改革派 (kái-kek-phài)總統 (chóng-thóng)不而過 (put-jî-kò)伊的計劃 (kè-e̍k) (siū)保守 (pó-siú)國會 (kok-hōe)阻擋 (chó͘-tòng)。 Siâng彼時 (hit-sî)Marx主義 (chú-gī)組織 (cho͘-chit)發展起來 (hoat-tián--khí-lâi); 怹受大眾 (tāi-chiòng)歡迎 (hoan-gêng)

Carlos Ibáñez將軍 (chiong-kun)對1924年到32年統治Chile。這 (tōaⁿ)時間 (sî-kan)的政治,經濟 (keng-chè)穩定 (ún-tēng)。 1932年回復 (hôe-ho̍k)憲法 (hiàn-hoat)政治,急進黨 (Kip-chìn-tóng) (Partido Radical) 出頭天 (chhut-thâu-thiⁿ),佇接紲 (chiap-sòa)的20東來 (tang-lāi)成做 (chiâⁿ-chò)聯合 (liân-ha̍p)政府的中心勢力。這个時期 (sî-kî)國家機器 (ke-khì)佇經濟領域 (léng-he̍k)角色 (kak-sek) ()大起來 (tōa--khí-lâi)

基督教 (Ki-tok-kàu)民主黨 (Bîn-chú-tóng)Eduardo Frei Montalva佇1964年的總統選舉 (soán-kí)大營 (tōa-iâⁿ), Chile (chū)按呢 (án-ne) (ta̍h) (ji̍p)1段大改革 (kái-kek)的時期。各種 (Kok-chióng)社會政策 (chèng-chhek) (lóng)受影響,包括教育 (kàu-io̍k)居住 (ki-chū)農業。總是到甲1967年,卡左派 (chó-phài)的勢力 (hiâm)遮的 (chiah-ê)改革無夠 (bô-kàu) (ah)保守派 (pó-siú-phài) (siūⁿ)會頭 (kòe-thâu)1970彼年,左派政黨 (chèng-tóng)聯盟 (liân-bêng)頭人 (thâu-lâng)Salvador Allende小營 (sió-iâⁿ)其他 (kî-thaⁿ)2个候選人 (hiō-soán-jîn)。伊的 "人民 (Jîn-bîn)團結 (Thoân-kiat)" (Unidad Popular) 陣營 (tīn-iâⁿ)成員 (sêng-oân)包括社會黨 (Siā-hōe-tóng) (Partido Socialista de Chile),共產主義 (kiōng-sán-chú-gī)份子 (hūn-chú),其他的急進 (kip-chìn)份子,佮基督教民主黨黨內 (tóng-lāi)異議 (ī-gī)份子。 Allende的政策包括 (chìn)1 (pō͘) (chiong)產業 (sán-gia̍p)國有化 (kok-iú-hòa),包括美國 (Bí-kok)財團 (châi-thoân)佇Chile投資 (tâu-chu)銅礦 (tâng-khòng)。土地 () (beh)重新 (têng-sin)分配 (hun-phòe)

1973年9月11,軍方 (kun-hong)發動 (hoat-tōng)政變 (chèng-piàn)推翻 (thui-hoan)Allende的政府,有得著 (tit-tio̍h)美國的允准 (ún-chún)支持 (chi-chhî)。 Allende佇空軍 (khong-kun)方炸 (hong-chà)總統府 (chóng-thóng-hú)期間 (kî-kan)死亡 (sí-bông)筋頭 (Kun-thâu)Augusto Pinochet將軍上台 (chiūⁿ-tâi)了後大量 (tōa-liōng)拍害 (phek-hāi)左派人士 (jîn-sū)蹧躂 (chau-that)人權 (jîn-koân)1980年9月11个公民 (kong-bîn)投票 (tâu-phiò)通過 (thong-kòe) (sin)憲法 (àn); Pinochet成做總統, 1 (jīm)8 (tang)

總是1988年10月5个公民投票無允准Pinochet接紲然認落去 (liân-jīm--lo̍h-khì)隔轉年 (Keh-tńg-nî)的12月14个選舉選出基督教民主黨的Patricio Aylwin擔任 (tam-jīm)總統,對1990年做到1994年。佇1993年12月的選舉,基督教民主黨的Eduardo Frei Ruiz-Tagle (前總統 (chêng-chóng-thóng)後生 (hāu-seⁿ)) (í)多數 (to-sò͘) (phiò)調 (tiâu), 1994年3月就任 (chiū-jīm),到2000年為止 (ûi-chí)

2000年3月11,總統 (kái) ()Ricardo Lagos Escovar擔任。伊是左派 (Ūi)民主的 (Tóng) (Partido por (la)Democracia) 佮社會黨的人物 (jîn-bu̍t)。 Lagos的人氣 (jîn-khì)幫贊 (pang-chān)伊的 (chêng)衛生 (oē-seng)部長 (pō͘-tiúⁿ)/後來的國防 (kok-hông)部長Michelle Bachelet佇2006年3月 (chiap)伊的位。

政治[edit]

總統行政 (hêng-chèng)部門 (pō͘-mn̂g)的頭人。原本 (Goân-pún)1任6冬,最近 (chòe-kīn)憲法改革 (kiám)做4冬。總統袂當 (bē-tàng) (sûi)連任 (liân-jīm),毋過會當 (ē-tàng) (làng)參選 (chham-soán)。伊有 (koân)指派 (chí-phài)內閣 (lōe-koh)

Augusto Pinochet佇1981年通過新憲法增加 (cheng-ka)總統的權力, jī (chhiáⁿ)將軍方 (chhap)政治的角色制度化 (chè-tō͘-hòa)。 1988年以後 (í-āu)的憲法經過 (keng-kòe)幾若擺 (kúi-nā-pái)修訂 (siu-tēng),總統佮軍方的權力減少去 (chió--khì)

司法 (Su-hoat)部門最高 (chòe-ko)機構 (ki-kò͘)是伊的最高法院 (Hoat-īⁿ)關係 (Koan-hē)憲法的議題 (gī-tê)另外 (lēng-gōa)有1个憲法發院 (Hoat-īⁿ)發落 (hoa̍t-lo̍h); 伊的權力包括hó͘ⁿ (koat)認號 (jīn-hô) ()認定 (jīn-tēng)違憲 (ûi-hiàn)法律 (hoat-lu̍t)

立法 (Li̍p-hoat)部門 (hun)2 (īⁿ)參議院 (Chham-gī-īⁿ)有38个為由選民 (soán-bîn)投票產生 (sán-seng),另外有9个為由一寡仔 (chi̍t-kóa-á)政府機構指派,親像 (chhin-chhiūⁿ)國家安全會 (An-choân-hōe),司法系統 (hē-thóng),佮總統以及前任 (chêng-jīm)總統。參議員 (Chham-gī-oân)1任做8年。代表施 (Tāi-piáu-īⁿ) (Cámara de Diputados) 有120个位,攏總 (lóng-chóng)由公民選出 (soán-chhut), 1任做4年。

行政單位 (tan-ūi)[edit]

現代 (Hiān-tāi)的Chile (pun)做13个地區 (最高官員 (koaⁿ-oân)號做 (hō-chò)intendente),下跤 (ē-kha) (siat) (省長 (séng-tiúⁿ)號做Gobernador provincial),省下跤設Comuna。總統指派遮的intendentegobernador。 Comuna的長官 (tiúⁿ-koaⁿ)由選舉決定 (koat-tēng)

經濟[edit]

Chile是Latin美洲工業化 (kang-gia̍p-hòa)的1个國家。北部的產業主要和礦物 (khòng-bu̍t)有關係。南部的農業漁業 (hî-gia̍p)查牧業 (chhâ-bo̍k-gia̍p)特別發達 (hoat-ta̍t)。大部分的服務業 (ho̍k-bū-gia̍p)工業 (kang-gia̍p)佇中部。兩大 (Lióng-tōa)港口 (káng-kháu) (Valparaíso, (San)Antonio) ()Santiago極加100 km遠。

GDP 65% 是對外貿意 (bō͘-ek)。礦物佮農產品 (lông-sán-phín)是主要的外銷 (gōa-siau)產品 (sán-phín)。其中 (chiàm)4成的經濟達 (keng-chè-ta̍t) (Che) ()30年前 (nî-chêng)占7成較少 (gia̍h)。最近 (kúi)年, Chile開始外銷葡萄酒 (phû-tô-chiú)尊魚 (chun-hî) (salmon),查章 (chhâ-chiuⁿ)等等 (téng-téng)的產品。

觀工業 (Koan-kong-gia̍p)佇最近幾年級數 (kip-sok)成長 (sêng-tióng)。北部的沙墓 (soa-bō͘)以及南部的樹林 (chhiū-nâ)特別受歡迎。

經濟佇1990年代大成長, (ta̍k)年的成長率佇7% (chì)12% 之間 (chi-kan)1997年亞洲 (A-chiu)金融 (kim-iông)危機 (gûi-ki)發生 (hoat-seng)了後,成長率 (pàng) (bān) (chhun)3% 左右。最近有翻頭 (hoan-thâu)趨勢 (chhu-sè),佇2004年 (kīn)6%。

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Chile