Tāi Ji̍t-pún Tè-kok

From Lohankhapedia
(Redirected from Empire of Japan)
Jump to navigation Jump to search
大日本帝國
大日本帝國
1868 年–1947 年
大日本帝國 旗仔
國旗
大日本帝國 國飛
國飛
書句: 五箇条の御誓文
國歌: 君が代
"君之代"
The Empire of Japan at its peak怹1942: *   Japan *   Colonies (Korea, Taiwan, Karafuto) / Mandates *   Puppet states / Protectorates / Occupied territories
The Empire of Japan at its peak怹1942:
首都 京都 (1868–1869)
東京市 (1869–1943)
東京都 (1943–1947)
上大 siâⁿ-chhī 東京市 (1869–1943)
東京都 (1943–1947)
官方語言 日本語
政府 單一制議會制半君主立憲
天皇  
• 1910–1912
明治天皇
• 1912–1926
大正天皇
• 1926–1945
昭和天皇
首相  
• 1885–1888 (最早)
Itô Hirobumi
• 1946–1947 (最後)
Yosida Sigeru
立法機構 (1868-1871)
貴族院 (1871-1889)
國會 (1889-)
• 上院
貴族院 (1889-1947)
• 下院
眾議院 (1890-)
歷史  
• 建立
1868 年
• 崩壞
1947 年
面積
1938 1,984,000 km2 (766,000 sq mi)
1942 7,400,000 km2 (2,900,000 sq mi)
人口
• 1920
77,700,000
• 1940
105,200,000
貨幣 日本yen
以曾國家
以後國家
Edo幕府
Ezo共和國
日本的佔領

大日本 (Tāi-ji̍t-pún)帝國 (Tè-kok) (日本語: 大日本帝国) ()1889 () (kàu)1945年年間 (nî-kan)日本 (Ji̍t-pún)政府 (chèng-hú)根據 (kun-kù)大日本帝國憲法 (Hiàn-hoat) (só͘)採用 (chhái-ēng) (ê)國號 (kok-hō)1936年,大日本帝國的用法 (ēng-hoat) (chiah)開始 (khai-sí) ()官方 (koaⁿ-hong)文書 (bûn-su)面頂 (bīn-téng)通用 (thong-iōng)日本國 (Ji̍t-pún-kok)憲法1947年頒佈 (pan-pò͘)了後 (liáu-āu),日本官方 (chiū) ()再閣 (chài-koh)使用果 (sú-iōng-kóe)織的 (chit-ê)名稱 (bêng-chheng)