Eng-pōng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
英磅
Pound
ISO 4217
字母代碼 GBP
數字代碼 826
指數 2
額面
補助單位 (較細)
 ​1100 Penny
 ​1240 Penny (pre-decimal)
服數 Pounds
Penny Pence
紀號 £
Penny p (d pre-decimal)
偏名 Quid (單數佮複數)
銀票
 定定用 £5, £10, £20, £50
 罕得用 £1[注 1], £100[注 1]
銀角仔 1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1, £2
統計
使用者
發行
中央
銀行
英蘭 (Eng-lân)銀行 (Gîn-hâng)
 網站 www.bankofengland.co.uk
印說者
 網站
造幣局 王家 (Ông-ka)造幣 (Chō-pè) (Kio̍k)
 網站 www.royalmint.com
評價
通貨膨脹 5.1% ( (kàu)2021-11為止 (ûi-chí) (ê)12月日 (goe̍h-ji̍t))
 資料 [2]
 方法 CPI
匯率予卦交

英磅 (Eng-pōng) (pound) ()聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)貨幣 (hoè-pè)。 1英磅 (koh)分做 (hun-chò)100英仙 (eng-sián) (pence)。

英國 (Eng-kok) (chîⁿ) (ē)號做 (hō-chò) " (pōng)" 是因為 (in-ūi)1 (pōng)的 "sterling (gîn)" () (ta̍t)1英磅, () "sterling" 閣 (hō͘) (lâng)叫做 (kiò-chò) "pound sterling" (pound就是磅的英語 (Eng-gí))。 "Sterling銀" 是 (chhú)92.5% (iah) (khah) (chē)的銀 (só͘) (chù)混金 (hūn-kim)

英磅的記認 (kì-jīn)£這个 (chit-ê) () (kap)大本 (toā-pún)羅馬字 (lô-má-jī)L (sio)siâng (á)相siâng, (i)起致 (khí-tì)是因為L代表 (tāi-piáu) "Libra",也就是Latin (bûn)的棒。 ()應仙 (eng-sián) (penny) 的記認是 "p" (讀做 (tha̍k-chò) "pee",呼音 (ho͘-im) (chhiūⁿ)字母 (jī-bó)讀音 (tho̍k-im))。 (Poàⁿ)英磅 (thang)寫做 (siá-chò)50p猶 £0.50,英語就 (kóng) "fifty pee"。

(Taⁿ)英磅 (ū)發行 (hoat-hêng)銀角仔 (gîn-kak-á)有1p, 2p, 5p, 10p, 20p, 50p, £1佮 £2。紙票 (Choá-phiò)有 £5, £10, £20,佮 £50-- (ê)

()系統 (hē-thóng)[edit]

(Ùi)1971 ()開始 (khai-sí), 1磅 (chiah)拆做 (thiah-chò)100英仙 (penny),若 (che)進前 (chìn-chêng)1磅是拆做20 shilling。 1 shilling閣通分做12英仙。

Shilling佮英仙 (penny) 的記認是對羅馬 (Lô-má)的銀角仔來的 (lâi--ê) (chhú) "s" 代表shilling (來源 (lâi-goân)是Latin文的 "solidus"), "d" 代表英仙 (penny) (來源是Latin文的 "denarius")。 (Hit) (chūn)的1 (sián)會當 (ē-tàng)拆做4 farthing。總是 (Chóng--sī)farthing ()1961年就 ()使用阿 (sú-iōng--a)因端 (in-toaⁿ)是伊價值 (kè-ta̍t)傷會頭 (siuⁿ-koè-thâu) ()

佇1971年進前的舊系統有發行遮的 (chiah-ê)銀角仔: 1/2d (半仙; (ha)'pence), 1d (1仙, onepenny), 3d (3仙, threepence; 英國人 (Eng-kok-lâng) (ka)號做 "threepenny bit"); 6d (6仙, sixpence); 1s (1 shilling, ()講做 (kóng-chò) "one bob"); 2s (2 shilling,鄺佐 (kóng-chò) "a florin"); 2s6d (2 shilling閣6仙,講 "half a crown")。

匯率 (Hoē-lu̍t)[edit]

今的GBP的匯率
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR HKD JPY TWD USD
XE。com: AUD CAD CHF CNY EUR HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR HKD JPY TWD USD
fxtop。com: AUD CAD CHF CNY EUR HKD JPY TWD USD

注跤 (Chù-kha)[edit]

  1. 1.0 1.1 Scotland and Northern Ireland only

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "British Indian Ocean Territory Currency". Wwp.greenwichmeantime.com. 2 August 2013. goân-loē-iông tī 22 July 2016 hőng khó͘-pih. 28 July 2014 khòaⁿ--ê.  Unknown parameter |url-status= ignored (help)
  2. "Consumer price inflation, UK: November 2021". ons.gov.uk. Office for National Statistics. 15 December 2021. 

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]