Euro

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
使用Euro的國家 (2015)
Euro的標仔
Euro的 紙票
Euro的 銀角仔

Euro (; ISO 4217 EUR) ()歐洲 (Au-chiu)聯盟 (Liân-bêng) (ê) (chîⁿ)單位 (tan-ūi)。聯盟的28 (ê)會員 (hōe-ôan)國家 (kok-ka)內底 (lāi-té) (ū)19个實在 (sı̍t-chāi) (teh) (iōng)euro。

Túi羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok) (kàu) (taⁿ), euro是 (siōng) (tōa),上中要 (tiòng-iàu)銀票 (gîn-phiò)改革 (kái-kek)。 Euro毋但 (m̄-niā)共黨 (kiōng-tóng)市場 (chhī-tiûⁿ)計劃 (kè-e̍k)的1部分 (pō͘-hūn)嘛是 (mā-sī)政治 (chèng-tī)合一 (ha̍p-it)重要 (tiōng-iàu)部分。

Euro是歐洲中央 (Tiong-iong)銀行 (Gîn-hâng)系統 (Hē-thóng)管的 (kóan--ê); 這个 (chit-ê)系統內底有歐洲中央銀行 (kap)用euro e會員國家e中央銀行。歐洲中央銀行 (siat) ()Main河墘 (hô-kîⁿ)的Frankfurt; (kan) (i)才調 (châi-tiāu)設銀票政策 (chèng-chhek)。用euro e會員國家e中央銀行干nā負責 (hū-chek) (ìn)銀票佮零星錢 (lân-san-chîⁿ),佮運作 (ūn-chok)euro地區 (tē-khu)副舐 (hù-chīⁿ)的系統。

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

  • Euro (英語)(德語)