Au-chiu

From Lohankhapedia
(Redirected from Europe)
Jump to navigation Jump to search
"Europa" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Europa (khu-pia̍t-ia̍h).
歐洲

歐羅巴 (Au-lô-pa)普通 (phó͘-thong) (kóng)歐洲 (Au-chiu) () (ū) ()於羅巴 (O͘-lô-pa) (ia̍h)烏魯伯 (O͘-ló͘-pà) () ()亞細 (A-sè)a西爿 (sai-pêng) (ê)大陸 (tāi-lio̍k),嘛會使 (ē-sái)講是歐亞 (Au-A)大陸的西爿部分 (pō͘-hūn)。歐洲佇北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ)南方 (lâm-hong); 西風 (sai-hong)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ),南方有地中海 (Tē-tiong-hái)於海 (O͘-hái)東方 (Tang-hong)Ural (soaⁿ)

面積 (Bīn-chek) ()2 ()的,有10,400,000 km², ()澳洲 (Ò-chiu) (khah)大淡薄仔 (tōa--tām-po̍h-á)

人口 (Jîn-kháu)亞洲 (A-chiu)非洲 (Hui-chiu) (chió)讓其約 (liōng-kî-iok)有666,498,000 (lâng) (2001 ())。 (Che)差不多 (chha-put-to)世界 (sè-kài)人口的7 (hun) (chi)1。

歐洲國家 (kok-ka)大部分 (tōa-pō͘-hūn)歐洲評議會 (Phêng-gī-hoē) (Council of Europe) 的會員 (hōe-oân)干焦 (kan-na)BelarusVaticanoKazakhstanMonaco ()參加 (chham-ka)目前 (Bo̍k-chêng)有25 (kok)參加歐洲聯盟 (Liân-bêng)有過 (Iū-koh) (ū)其他 (kî-thaⁿ)國家 (tng) (teh)交涉 (kau-sia̍p)加入 (ka-ji̍p)條件 (tiâu-kiāⁿ),嘛有國家按算 (àn-sǹg)開始 (khai-sí)申請 (sin-chhéng) (Taⁿ)因為 (in-ūi)歐洲聯盟 () (lâi) (tōa),歐洲 (chit) (ê)名詞 (bêng-sû)有人 (lia̍h) (chò)同義詞 (tông-gī-sû)

號名 (Hō-miâ)[edit]

古典 (kó͘-tián)希臘 (Hi-lia̍p)神話 (sîn-ōe)來短 (lāi-té),有一个 (chi̍t-ê) ()Europa (古代 (Kó͘-tāi)希臘語 (Hi-lia̍p-gí): ΕὐρώπηEurṓpē) 的Phoenicia公主 (kong-chú)。這是 (pún) (chiu)號名的來源 (lâi-goân)

地理 (Tē-lí)生態 (seng-thài)[edit]

歐洲的森林 (sim-lîm) (chū)9,000年前 (nî-chêng)開始有農業 (lông-gia̍p) ()沓沓仔 (ta̍uh-ta̍uh-á)繆去 (kiu--khì)16世紀 (sè-kí)時陣 (sî-chūn)德語 (Tek-gí)地區 (tē-khu)開始發展 (hoat-tián)管理 (koán-lí)森林的法度 (hoat-tō͘)遐的 (hiah-ê)技術 (ki-su̍t) (tùi) (hia) (thoân) (kàu)歐洲其他所在 (só͘-chāi)倒勼 (Tò-kiu)趨勢 (chhu-sè)19世紀開始 (kiâⁿ)翻頭 (hoan-thâu)。目前歐洲是通世界 (thong-sè-kài)森林保存 (pó-chûn) (liáu) (siāng) ()的地區。

國家[edit]

歐洲地理圖

歐洲聯盟以外 (í-gōa)又閣 (iū-koh)下跤 (ē-kha) (chia) (kok):

依賴地 (I-lāi-tē)[edit]

下跤的領土 (niá-thó͘)多少 (to-siáu) (in)文化上 (bûn-hòa-siōng)或者 (he̍k-chiá)地理上 (tē-lí-siōng)特色 (te̍k-sek)。大部分某種 (bó͘-chióng)程度 (thêng-tō͘)自治 (chū-tī) (koân)母國 (Bó-kok) (lia̍t)後壁 (āu-piah)

¹ 根據 (Kin-kù)諾威政府 (chèng-hú)講法 (kóng-hoat)Svalbard (kap)Jan Mayen是諾威王國的1部分, ()是依賴地。

其他[edit]

區域 (Khu-he̍k)[edit]

1種分發: 南 (青色),西 (紅色),中 (藍色),北 (橋阿塞)

組織 (Cho͘-chit)[edit]