Gîn-hâng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1970

銀行 (Gîn-hâng) () (chi̍t) (khoán)金融 (kim-iông)機關 (ki-koan)主要 (chú-iàu)處理 (chhú-lí) (chîn) (ê)流通 (liû-thong)親像 (chhan-chhiūⁿ) (khiām)秦, (chioh)秦, (kap)相關 (siong-koan) (kok) (chióng)事務 (sū-bū)