Hàn-gú-cho̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Hàn-gí-cho̍k)
Jump to navigation Jump to search

漢語族 (Hàn-gú-cho̍k) () (Hàn) (Chōng)語系 (gú-hē) (tiong) (ê) (chi̍t) (ki)關於 (Koan-î) (i) (só͘)包含 (pau-hâm)言語 (giân-gú)種類 (chióng-lūi) ()言語學界 (ha̍k-kài)主要 (chú-iàu) (ū) (nn̄g) (phài)無仝 (bô-kāng)觀點 (koan-tiám)。一派認為 (jīn-ûi)漢語族只有 (chí-ū)漢語 (Hàn-gú) (chióng)言語; 另外 (lēng-goā)一派認為漢語族包含官話 (Koaⁿ-ōe),監語 (Kàm-gú),閩語 (Bân-gú),粵語 (Oa̍t-gú),客家語 (Kheh-ka-gú),吳語 (Ngô͘-gú),湘語 (Siong-gú) (téng)7 (toā)言語, (koh)加上 (ka-siōng)閩語內部 (lōe-pō͘)無法度 (bô-hoat-tō͘)互相 (hō͘-siong)交談 (kau-tâm)所以 (só͘-í)閩語實際上 (si̍t-chè-siōng)是一 (lūi)言語,佇言語學 (giân-gú-ha̍k) (siōng)歸屬 (kui-sio̍k)應該 (eng-kai)是閩語語群 (gú-kûn); 伊下跤 (ē-kha)閩南語 (Bân-lâm-gú),閩東語 (Bân-tang-gú),閩北語 (Bân-pak-gú),閩中語 (Bân-tiong-gú) (kap)扶仙語 (Phô͘-sian-gú) () (lóng)單一 (tan-it)言語。 (Thâu) (ê)觀點 ()監語,閩語,粵語,吳語,官話,晉語 (Chìn-gú),湘語,客家語當做 (tòng-chò)是漢語的方言 (hong-giân); 後壁 (āu-piah) (hit) (khoán)觀點認為漢語族包含 (liáu)幾若 (kúi-nā)的互相關聯 (koan-liân)各自 (kok-chū)獨立 (to̍k-li̍p)親屬 (chhin-sio̍k)言語。