He̍k-chheⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from Hêng-seng)
Jump to navigation Jump to search
太陽系的核chhēⁿ (要, 2006),照大細比例話,上頂懸是日頭的一術仔囝

惑星 (He̍k-chheⁿ) (惑星, (Eng): planet),或者 (he̍k-chiá) (tha̍k)惑星 (he̍k-chhiⁿ) () ()軌道 (kúi-tō) (leh) (se̍h) (chheⁿ) (ê)星體 (chheⁿ-thé)毋過 (m̄-koh) (i)本身 (pún-sin) () ()毋是長尾青 (tn̂g-boé-chheⁿ)。惑星嘛 (ū) (lâng) (kóng) (chò)行星 (hêng-seng) (行星),行星 (hêng-chheⁿ)行星 (hêng-chhiⁿ)

希臘語 (Hi-lia̍p-gí) ()惑星號做 (hō-chò)πλανήτηςplanētēs意思 (ì-sù)是佇天頂 (thiⁿ-téng)拋拋走 (pha-pha-chaú)羅漢跤 (lô-hàn-kha)

惑星的定義 (tēng-gī)在來 (chāi-lâi) (lóng)爭議 (cheng-gī)有的 (ū-ê)天文學家 (thian-bûn-ha̍k-ka)建議 (kiàn-gī)明王星 (Mê-ông-chheⁿ) (mài) (sǹg)太陽系 (thài-iông-hē)的惑星,有的講 (ài) (koh)增加 (cheng-ka) (kaù)15, 20,甚至 (sīm-chì)閣較 (koh-khah) (chē)國際 (Kok-chè)天文 (Thian-bûn)組合 (Chó͘-ha̍p) (International Astronomical Union) 佇2006 ()決議 (koat-gī)明王星 (lia̍t)矮惑星 (é-he̍k-chheⁿ) (khiā) (lán)徛的太陽系 (solar system) 有8 (lia̍p)惑星。

太陽系以外 (í-goā)星系 (chheⁿ-hē) (star system) 有極短週期 (ke̍k-té-chiu-kî)惑星

太陽系[edit]

認定 (Jīn-tēng)的惑星[edit]

(Chiàu)國際天文組合2006年的決議,太陽系有8粒惑星。 (Kap)日頭 (Ji̍t-thaû) (khah)倚的 (oá--ê) (pâi)代先 (tāi-seng):

  1. 水星 (Chúi-chheⁿ) (天文符號 (hû-hō) (astronomical symbol) ☿)
  2. 金星 (Kim-chheⁿ) (♀)
  3. 地球 (Tē-kiû) (🜨; 相命 (siòng-miā)符號 ♁) - 1粒衛星 (oē-chheⁿ)月娘 (Goe̍h-niû) (LunaMo͘n)
  4. 火星 (Hoé-chheⁿ) (♂) - 2粒衛星DeimosPhobos
  5. 木星 (Bo̍k-chheⁿ) (♃) - 63粒衛星
  6. 土星 (Thó͘-chheⁿ) (♄) - 56粒衛星
  7. 天王星 (Thiⁿ-ông-chheⁿ) (⛢; 相命符號 ♅) - 27粒衛星
  8. 海王星 (Hái-ông-chheⁿ) (♆) - 13粒衛星

另外 (Lēng-goā)矮惑星:

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]