Hoat-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
法語 (Hoat-gí) ()世界 (sè-kài) (ê)分佈 (hun-pò͘)
(Chhim) (): 母語 (bú-gí);
藍色 (Nâ-sek): 官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân);
(Chhián)藍: 普遍 (phó͘-phiàn) (ū)使用 (sú-iōng);
清塞 (Chhiⁿ-sek): 少數 (chió-sò͘)語言.

法語 (le françaisla langue française) ()一款 (chi̍t-khoán)Romance語言通世界 (Thong-sè-kài)超過 (chhiau-kòe)7千萬 (chheng-bān) (lâng)母語是法語, Romance語言內底 (lāi-té)干焦 (kan-na)西班牙語 (Se-pan-gâ-gí) (kap)葡萄牙語 (Phû-tô-gâ-gí)閣較 (koh-khah) (toā)的母語人口 (jîn-kháu)

有52 (ê)國家 (kok-ka)的人 (kóng)法語, 25个國家 (ēng) (i) (chò)一个 (chi̍t-ê)官方語言主要 (Chú-iàu)的使用國家有法國 (Hoat-kok)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)瑞西 (Sūi-se),佮Canada

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Wikipedia
Wikipedia Hoat-gí的版本.
Wikibooks-logo.svg
Wikibooks有關係French的教材佮說明書.