Holopedia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Holopedia
Wikipedia閩南語
Wikipedia-logo-v2-zh-min-nan.svg
Zh-min-nan wikipedia main.PNG
2012年的頭役
URL zh-minnan。wikipedia。org
口號 自由的百科全書
商業? 毋是
類型 網路百科全書
註冊 選特性
語言 閩南語
用戶 2 位
擁有者 Wikimedia基金會
開機者 Jimmy WalesLarry Sanger
Tè Khái-sūTân Pe̍k-tiong
起座 2004年5月

Holopedia (Holopedia ← 希臘語 (Hi-lia̍p-gú)ὅλος “lóng-chóng/ka-nn̂g” + παίδεια “kàu-io̍k”; (tha̍k)Ho̍h-ló-phí-dī-ià) () (Ho̍h)-ló () (閩南語 (Bân-lâm-gú)) (pán) (ê)Wikipedia。 Holopedia (iōng)白話字 (Pe̍h-ōe-jī)這套 (chit-thò)文字 (bûn-jī)系統 (hē-thóng) (lâi) (siá)鶴-ló (ōe)。 Holopedia (kàu) (taⁿ) (ū)505,043 (phiⁿ)文章 (bûn-chiuⁿ)

版本 (Pán-pún)[edit]

tóng-àn:Holopedia.png
Holopedia chá-kî ê ang-á-phiau

Holopedia會使 (ē-sái) (pun) (chò) (nn̄g) (ê) () (kāng)時代 (sî-tāi)的版本。 ()2004 ()5 (goe̍h)進前 (chìn-chêng)的版本 (khǹg)佇holopedia.net (“ ()Holopedia”)。五月底 (Gō͘-goe̍h-té)開始 (khai-sí) (hām)Wikipedia合作 (ha̍p-chok) (chi̍t) (sin)版本。

Holopedia.net是原版 (goân-pán) (kap)Wikipedia用共一 (thò)軟體 (nńg-thé) (MediaWiki),毋過 (m̄-koh)和Wikipedia無組織 (cho͘-chit)關係 (koan-hē) (Tân)伯中 (Pek-tiong)是holopedia.net的發起人 (hoat-khí-jîn) (kiam)行政 (hêng-chèng)人員 (jîn-gôan)加入 (Ka-ji̍p)Wikipedia了後 (liáu-āu) ()Holopedia ()閣再 (koh-chài)用。文章攏總 (lóng-chóng)有138篇。

加入Wikipedia[edit]

Tân Pe̍k-tiong 佇2004年5月 (hiòng)Wikipedia社區 (siā-khu)提出 (thê-chhut)鶴-ló話Wikipedia的申請案 (sin-chhéng-àn) (kúi) (kang)了後開始運作 (ūn-chok)。加入Wikipedia的 ()希望 (hi-bāng)RFC 3066標準 (phiau-chún)zh-min-nan語言 (gí-giân)代號 (tāi-hō)網路 (bāng-lō͘)住址 (chū-chí)頭前 (thâu-chêng) (koeh)。毋過一開始 (chi̍t-khai-sí)相關 (siong-koan)技術 (ki-su̍t)人員有無仝的 (bô-kāng-ê)看法 (khòaⁿ-hoat) (In)決定 (koat-tēng)zh-cfr這个 (chit-ê)無標準的代碼 (tāi-bé) (Che)ISO 639个zh (tàu)SIL閩南語 (Bân-lâm-gí)編碼 (pian-bé), cfr)。後來 (Āu--lâi) (kái)minnan最後 (chòe-āu) (chiah) (koh) (chò)zh-min-nan

因為 (In-ūi)技術問題 (būn-tê)的關係,具Holopedia猶原 (iû-goân)成百篇 (chiâⁿ-pah-phiⁿ)文章猶未 (iáu-bōe) (sóa)來佇Wikipedia。

爭議 (Cheng-gī)[edit]

Holopedia加入Wikipedia了後, (bat)有Wikipedia (lâng)憢疑 (giâu-gî) (i)存在 (chûn-chāi)妥當性 (thò-tòng-sèng)寫作 (siá-chok)方式 (hong-sek)堯疑 (Giâu-gî)的人主要 (chú-iàu) (chū)華文版 (Hôa-bûn-pán)的Wikipedia,總是 (chóng-sī)原仔 (oân-ná)一兩个猶 (chi̍t-nn̄g-ê-á)其他 (kî-thaⁿ)人士 (jîn-sū)公開 (kong-khai)除疑 (tî-gî)。怹的論點 (lūn-tiám)包括 (pau-koah):

  • 鶴-ló話用拉丁字 (La-teng-jī)寫有政治 (chèng-tī)動機 (tōng-ki) ( (chhiáⁿ)參考 (chham-khó)脫漢 (thoat-Hàn)”);
  • 漢字 (Hàn-jī)寫,人才 (khòaⁿ)有;
  • 會曉 (Ē-hiáu)拉丁字的人 (siuⁿ) (chió)寫出來 (siá--chhut-lâi)的文章定著 (tiāⁿ-tio̍h)偏差 (phian-chha);
  • 會曉讀寫 (tha̍k-siá)鶴-ló話文 (oē-bûn)的人傷少,寫出來的文章定著有偏差;
  • 閩南語指示 (chí-sī)一个方言 (hong-giân),無應該 (èng-kai)百科全書 (pek-kho-choân-su); 應該投入 (tâu-ji̍p)華文 (Hôa-bûn)寫作才是 (chiah-sī)正路 (chiàⁿ-lō͘)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

2003年[edit]

Holopedia siōng tāi-seng ê siūⁿ-hoat, 2003-04-15.
  • 2003年4 (go̍eh)15: Tè Khái-sū提出Holopedia的想法 (siūⁿ-hoat)
  • 2003年7月: Tân Pe̍k-tiong佇http://holopedia.net/ (目前 (bo̍k-chêng)無效 (bô-hāu)) 鬥MediaWiki,開始開放 (khai-hòng) (hō͘)編輯 (pian-chi̍p)
第1版佇Wikipedia的logo

2004年[edit]

2005年[edit]

2006年[edit]

2008年[edit]

2009年[edit]

2010年[edit]

新版的logo

2011年[edit]

2012年[edit]

2015年[edit]

2016年[edit]

2020年[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Holopedia