Kán-po͘-chē

From Lohankhapedia
(Redirected from Kampuchea)
Jump to navigation Jump to search
柬埔寨王國
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Flag of Cambodia.svg Royal arms of Cambodia.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Kán-po͘-chē 的所在
Kán-po͘-chē 的所在。
首都 Phnom Penh
面積
  • 國土面積: 181,035 km² 排世界第88 名
人民生活
人口
  • 總人口: 13,388,910 人 2008 年 普查,排世界第 65 名
  • 人口密度: 81.8 人/km2 2008 年 ,排世界第 118 名
政治文化
領導人

柬埔寨 (Kán-po͘-chē) (柬埔寨),全稱 (choân-chheng)柬埔寨王國 (Ông-kok) (柬埔寨王國; Khmer語: ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា),東南亞 (Tang-lâm-a) (ê)國家 (kok-ka)同爿 (Tâng-pêng) (koh) (kòe) ()越南 (Oa̍t-lâm)西北爿 (sai-pak-pêng)泰國 (Thài-kok)北爿 (pak-pêng)寮國 (Liâu-kok)南爿 (lâm-pêng)泰國灣 (Thài-kok-oan)首都 (Siú-to͘) ()Phnom Penh頭人 (Thâu-lâng)Norodom Sihanouk (Ông)首相 (siú-siòng) (Hun)Sen

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

SG 1000 ()左右 (chó-iū)開始 (khai-sí) (ū)高等 (ko-téng)文明 (bûn-bêng)出現 (chhut-hiān) (hia)。 Khmer文明 (tùi)9世紀 (sè-kí) (chì)13世紀發展 (hoat-tián)成做 (chiâⁿ-chò)1 (ê)帝國 (tè-kok),首都 (siat)Angkor

後來 (Āu--lâi)Khmer帝國的領土 (léng-thó͘) () (lâi)流失 (liû-sit) ()泰國,越南占去 (chiàm--khì)或者 (he̍k-chiá)收轉去 (siu--tńg-khì)。佇1863年柬埔寨 (pìⁿ)法國 (Hoat-kok) "保護 (pó-hō͘)" 的土地 (thó͘-tē)抑就是 (ia̍h-chiū-sī)合併 (ha̍p-pèng) (i)Indochine名義 (miâ-gī) ()日本 (Ji̍t-pún)第二擺 (Tē-jī-pái)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn)佔領 (chiàm-niá)柬埔寨。柬埔寨佇1953年宣佈 (soan-pò͘)獨立 (to̍k-li̍p)

美國 (Bí-kok)Indochine戰爭 (Chiàn-cheng) (1946-1975) (bat)大量 (tāi-liōng)轟炸 (hong-chà)柬埔寨 ,致使 (tì-sú)民間 (bîn-kan)始傷 (sí-siong) (kīn)600,000 (量其約 (liōng-kî-iok))。佇1970年Lon Nol將軍 (chiong-kun)上台 (chiūⁿ-tâi),宣佈成立 (sêng-li̍p)Khmer共和國 (Kiōng-hô-kok)反對 (Hoán-tùi)Lon Nol,殖民 (si̍t-bîn)主義 (chú-gī)柬埔寨共產 (Kiōng-sán) (Tóng) (法語 (Hoat-gí): Khmer Rouge, "赤色 (Chhiah-sek)的Khmer (lâng)") 佇1975年得著 (tit-tio̍h)政權 (chèng-koân) (kái)國號 (kok-hō) (chò)柬埔寨。 (In)維持 (î-chhî)3 (tang)社會 (siā-hōe)革命 (kek-bēng)購計 (ko͘-kè)造成 (chō-sêng)80 (bān)至300萬人死亡 (sí-bông)

越南佇1978年拍入 (phah-ji̍p)柬埔寨,柬埔寨共產黨 (Kiōng-sán-tóng)失去 (sit-khì)政權。 1993年開始有選舉 (soán-kí),由聯合國 (Liân-ha̍p-kok)層組 (chàn-cho͘) (Hit)年9 (goe̍h)柬埔寨成做憲法 (hiàn-hoat)的王國。 1998年 (pān)全國性 (choân-kok-sèng)的選舉。柬埔寨的政局 (chèng-kio̍k)沓沓仔 (ta̍uh-ta̍uh-á)穩定落來 (ún-tēng--lo̍h-lâi),柬埔寨共產黨 (chhun)軍力 (kun-le̍k)投降 (tâu-hâng)

地理 (Tē-lí)[edit]

Cb-map.png

柬埔寨的面積 (bīn-chek)有181,040 km²。 (Kap)泰國公家 (kong-ke)邊界 (piⁿ-kài)有800 km,佮Laos公家541 km,佮越南公家1228 km。沿 (Iân)泰國灣的海岸線 (hái-hoāⁿ-soàⁿ)有443 km。

溫度 (Un-tō͘)佇10 °C (kàu)38 °C中間 (tiong-kan)。 5 (go̍eh)到10月是柬埔寨的 (tâm)季節 (kùi-cheh)西南 (Sai-lâm)吹來 (chhoe--lâi)熱代 (jia̍t-tāi)monsoon (季風 (kùi-hong)) (tòa)來泰國灣,印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ)溼氣 (sip-khì); 9月, 10月的雨水 (hō͘-chúi)特別 (te̍k-pia̍t) (chē)。 11月到3月是 (ta)季節。東北 (Tang-pak)來的季風 (chhoe)海岸 (hái-hoāⁿ) (khì)正月 (Chiaⁿ-go̍eh)到2月雨水 (siōng) (chió)

75% 个 ()海拔 (hái-poa̍t)100 m以下 (í-hā)。土地的心臟 (sim-chōng)地帶 (tē-tài)Tonlé (Sap) (" (Tōa) (ô͘)") 佮周圍 (chiu-ûi)平原 (pêng-goân) (Chia)頭肉 (thô͘-bah)適合 (sek-ha̍p)稻仔 (tiū-á)種作 (chèng-choh)人口 (jîn-kháu) () (chē)

人口[edit]

柬埔寨的人口9 (siâⁿ) (khah) (ke)是Khmer (lâng) (Cham)籠 (信仰 (sìn-gióng)回到 (Hôe-kàu)) 是上主要 (chú-iàu)少數 (chío-sò͘)族群 (cho̍k-kûn) (Ia̍h)有寡 (ū-kóa)越南人,漢人 (Hàn-lâng)

Khmer () (hām)越南語 (Oa̍t-lâm-gí) (lóng) (sio̍k)南亞語系 (Lâm-a-gí-hē)的Mon-Khmer分支 (hun-ki)

上主要的宗教 (chong-kàu)是Theravada佛教 (Pu̍t-kàu) (che)過去 (kòe-khì) (siū)柬埔寨共產黨壓制 (ap-chè) (taⁿ)已經 (í-keng)活跳 (oa̍h-thiàu)

經濟 (Keng-chè)[edit]

裝跤 (Chng-kha)主要的經濟成產 (sêng-sán)農業 (lông-gia̍p)倚靠 (óa-khò)農業的活動 (oa̍h-tōng)製造業 (Chè-chō-gia̍p)產量 (sán-liōng)有限 (iú-hān)