Lâm Bí-chiu

From Lohankhapedia
(Redirected from Lâm-bí-chiu)
Jump to navigation Jump to search

(Lâm)美洲 (Bí-chiu) (簡稱 (kán-chheng)Lâm-bí) 大陸 (tāi-lio̍k) ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)中間 (tiong-kan) (Hō͘)赤道 (chhiah-tō) (chhiat) (chò)2 (pêng) (khah)大平 (tōa-pêng)半球 (Poàⁿ-kiû)Panamá地峽 (Tē-kiap)相接 (sio-chiap)南, (Pak)美洲。南美洲 ()會使 (ē-sái) (kóng) ()美洲大陸 (ê)1部分 (pō͘-hūn)

南美洲包括 (pau-koah)附近 (hù-kīn)島嶼 (tó-sū); (in)大部分 (tōa-pō͘-hūn) ()大陸頂懸 (téng-koân)國家 (kok-ka)管轄 (koán-hat)Carib (hái)海島 (hái-tó)屬於 (sio̍k-î)北美洲。 Carib海海墘 (hái-kîⁿ)南美 (Lâm-bí)國家原仔 (oân-ná)後做 (hō͘-chò)Carib南美洲。

面積 (Bīn-chek) (pâi) ()4 (ūi) (佇亞洲 (A-chiu)非洲 (Hui-chiu),北美洲後壁 (āu-piah))。人口 (Jîn-kháu)排第5位。巴西 (Pa-se) (Brasil) 無論 (bô-lūn)是面積 (a̍h)是人口 (lóng)排佇 (chit) (chiu)第1位。

Latin美洲 (chí)中南 (Tiong-lâm)美洲主要 (chú-iàu)文化圈 (bûn-hòa-khoan)或者 (he̍k-chiá)文化 (bûn-hòa)地域 (tē-he̍k)

地理 (Tē-lí)[edit]

衛星圖


政治 (Chèng-tī)版圖 (pán-tô͘)[edit]

國家[edit]

伊利地 (I-lāi-tē)[edit]

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]