Lâm Holland Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Provincie Zuid-Holland
南Holland省
Flag of the Netherlands.svg 荷蘭
Flag Zuid-Holland.svg Zuid-Holland 的省徽
省旗 省徽
Zuid-Holland ê ūi-tì só͘-chāi
省會 Den Haag
女王專員
宗教 (1999) 新教 (24%)
公教 (17%)
面積
• 陸域
• 水域

2,818 km²
585 km²
人口 (2006)
• 總人口
密度

3,458,875
1,227/km²
省歌 Lied van Zuid-Holland
ISO NL-ZH
網站 www.zuid-holland.nl

(Lâm)Holland (Séng) (荷蘭文 (Hô-lân-bûn): Provincie Zuid-Holland) ()荷蘭 (Hô-lân)南部 (lâm-pō͘) (ê)省份 (séng-hūn); 省會 (séng-hōe) (siat) ()Den Haag (Choân)人口 (jîn-kháu)3,458,875 (lâng)