Lô-má-jī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

羅馬字 (Lô-má-jī)/Roma () (漢字 (Hàn-jī): 羅馬字), (Lia̍p)(La)丁字 (teng-jī)/Latin字 (漢字: 拉丁字) ()世界 (sè-kài) (siāng)時行 (sî-kiâⁿ) (ê)文字 (bûn-jī)系統 (hē-thóng)英語 (Eng-gí) (kap)濟濟 (chē-chē)語言 (gí-giân)攏用 (lóng-iōng)羅馬字 (lâi)書寫 (su-siá)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

(Kó͘)Italia (sek)字母系 (jī-bó-hē)[edit]

古Italia式字母系
字母 (Jī-bó) 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚
轉字 (Choán-jī) A B C D E V Z H Θ I K L M N Ξ O P Ś Q R S T Y X Φ Ψ F

古代 (Kó͘-tāi)Latin字母系[edit]

古代Latin字母系 (Archaic Latin alphabet)
(Chiàu)古Italia式 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌏 𐌐 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗
照Latin A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X

古典 (Kó͘-tián)Latin字母系[edit]

古典Latin字母系 (Classical Latin alphabet)
字母 A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
Latin號名 (hō-miâ) (majus) á é ef el em en ó q er es ix ꟾ graeca zéta
Latin號名 ā ē ef ī el em en ō er es ū ix ī Graeca zēta
Latin呼音 (ho͘-im) (IPA) beː keː deː ɛf ɡeː haː kaː ɛl ɛm ɛn peː kuː ɛr ɛs teː iks iː ˈɡraɪka ˈdzeːta

ISO基本 (ki-pún)Latin字母系[edit]

ISO基本Latin字母
大本字 (Tōa-pún-jī)Latin字母系 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
小本字 (Sió-pún-jī)Latin字母系 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

上基本26 (ê)字母[edit]

現代 (Hiān-tāi)英語 (iōng)的羅馬字:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

拉丁語 (Lia̍p-teng-gí) ()用J, U,佮W。


1 (kóa)斯拉夫 (Su-lá-hu) ()用羅馬字無用Cyrillic字波蘭語 (Pho-lân-gí)用1寡佮Z/z結合 (kiat-ha̍p)連字 (liân-jī) (ligatures) 來代表 (tāi-piáu)特殊的 (te̍k-sû--ê)音值 (im-ta̍t) (音值, phonetic values), (koh)用ł來 (piau) (sio)siâng w--的 (im)捷克語 (Chia̍t-khek-gí)加添 (ke-thiⁿ)撇音 (phiat-im)符號 (hû-hō) ()Dvořák。 (Sìn)東正教 (Tang-chèng-kàu)的Slav地區 (Tē-khu)一般 (it-poaⁿ) (iong) (sêng)希臘 (Hi-lia̍p)字母的Cyrillic字母。Hausa語 (ke)用3--个子音 (chú-im): ɓ, ɗ佮ƙ。

比較 (Pí-kàu)[edit]

Holopedia 這篇文章本底牽佇holopedia.net.