Lūi-pia̍t thó-lūn:Bô-tī-leh ê kok-ka

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Rev 6645 based on 437390 from wikipedia

The translated title: Lūi-pia̍t:無佇咧的國家