Madeira

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Madeira ()葡萄牙 (Phû-tô-gâ) (ê) (chi̍t) (ê)群島 (kûn-tó) ()是葡萄牙的一个自治區 (chū-tī-khu)首府 (Siú-hú) ()Funchal