Methane

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Methane ê kiat-kò͘.

Methane () (siōng)間單的 (kan-tan-ê)一款 (chi̍t-khóaⁿ)Alkane伊的 (i-ê)化學式 (hòa-ha̍k-sek)寫做 (siá-chòe)CH4。 1 (ê)methane是1个carbon經由 (keng-iû)4个sp3混成 (hūn-sêng)軌道 (kúi-tō) (lâi) (hām)4个hydrogen (só͘)組成 (chó͘-sêng) (ê)化合物 (hoà-ha̍p-bu̍t)。 Methane是天然氣 (thian-jiân-khì)主要 (chú-iàu)成分 (sêng-hun)因為 (In-ūi)methane (ū)相對 (siong-tùi) (kah)koâiⁿ的產量 (sán-liōng)所以 (só͘-í) (i)一个 (chi̍t-ê) (chin)熱門的 (jia̍t-mn̂g-ê)燃料 (jiân-liāu); 不過 (put-kò)收集 (siu-chi̍p)methane (ē) (khì)拄著 (tú-tio̍h)技術的 (kī-su̍t-ê)挑戰 (thiau-chiàn),因為methane ()標準 (phiau-chún)狀況 (chōng-hóng)之下 (chi-hā)氣體 (khì-thé)