Mississippi Hô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
水系地圖。

Mississippi () () (Pak)美洲 (Bí-chiu) (ê)大條 (tōa-tiâu)河川 (hô-chhoan)伊的 (i-ê)水系 (chúi-hē)範圍 (hoān-ûi) (kui) (chiu) (siāng) (tōa) (Sió)部分 (pō͘-hūn)支流 (chi-liû) (tùi)Canada流來 (lâu--lâi), Mississippi河的水系 (chiàm) (liáu)美國 (Bí-kok)大份 (tōa-hūn)面積 (biān-chek)分佈 (hun-pò͘) ()Rocky山脈 (Soaⁿ-me̍h) (kap)Appalachia山脈 (chi) (kan)長度 (tn̂g-tō͘)3,734公里 (kong-lí)上尾 (siōng-bóe) (lâu) (ji̍p)墨西哥 (Be̍k-se-ko) (Oan)