NASA

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

NASA ()國家 (Kok-ka)航空 (Hâng-khong) (kap)太空 (Thài-khong)行政 (Hêng-chèng) (Kio̍k) (National Aeronautics and Space Administration) (ê)英語 (Eng-gí)簡寫 (kán-siá) (In)美國 (Bí-kok) ()1958 ()起乩 (khí-ki)的1 (ê)機構 (ki-kò͘)專門 (choan-mn̂g)負責 (hū-chek)美國的國家宇宙 (ú-tiū)發展 (hoat-tián)計劃 (kè-e̍k)這个 (Chit-ê)機構 ()負責長期 (tn̂g-kî)民間 (bîn-kan) (hām)軍事 (kun-sū)的宇宙飛天 (poe-thiⁿ)研究 (gián-kiù)

NASA的理想 (lí-sióng)是 " (beh)改善 (kái-siān) (chia)生活 (seng-oa̍h) ()生活楦大 (hùn-toā) (khì) (kàu)彼位 (hit-ūi) (koh)揣着 (chhoē-tio̍h)遠遠 (hn̄g-hn̄g)彼爿 (hit-pêng)活命 (oa̍h-miā)." NASA的使命 (sú-bēng)是 "欲了解 (liáu-kái)保護 (pó-hō͘) (lán)地球 (tē-kiû)侵看 (chhím-khoàⁿ)這个宇宙,閣走揣 (cháu-chhoē)地球以外 (í-goā)的活命,和鼓勵 (kó͘-lē)後一大 (āu-chi̍t-tāi)侵看者 (chhím-khoàⁿ-chiá)."