New Horizons

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
New Horizons接近明王星的空想圖。

New Horizons ()美國 (Bí-kok)NASA (ê)太空 (thài-khong)探查機 (thàm-chhâ-ki) (space probe),New Frontiers計畫 (kè-ōe) (chi̍t)部分 (pō͘-hūn)探嵖其 (Thàm-châ-ki)Johns Hopkins大學 (Tāi-ha̍k)應用 (Èng-iōng)物理 (Bu̍t-lí)實驗室 (Si̍t-giām-sek) (Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory) (kap)西南 (Sai-lâm)演究所 (Ián-kiù-só͘) (Southwest Research Institute) 製造 (chè-chō)主要 (chú-iàu)任務 (jīm-bū)調查 (tiāu-cha)明王星 (Mê-ông-chheⁿ)

New Horizons ()2006 ()1 (goe̍h)19 (tùi)地球 (Tē-kiû)出發 (chhut-hoat), 6月13經過 (keng-kòe)小惑星 (sió-he̍k-chheⁿ)132524 APL, 2007年1月28經過木星 (Bo̍k-chheⁿ)了後 (liáu-āu)進入 (chìn-ji̍p) "睏眠 (khùn-bîn)", 2015年7月14倚近 (óa-kīn)明王星。

接近 (Chiap-kīn)Mêⁿ王星 (ông-chheⁿ)[edit]

New Horizons佇2015年1月4 (ji̍t) (chiū)開始 (khai-sí)對Mêⁿ王星的認務 (jīn-bū) (I) (hit) (chūn) (hip) (liáu)加大 (ka-ta) (chiàm) (kúi) (lia̍p)pixel的Mêⁿ王星相片 (siòng-phìⁿ) (Kàu)1月15日, NASA正式 (chèng-sek) (chiong)探查機 (kái) (ji̍p) "Mêⁿ王星接近" kāi-tōaⁿ[1]

2月12, NASA哥布 (ko-pò͘)了1月25到31期間 (kî-kan) (só͘)歙的 (sin)影像 (iáⁿ-siōng)彼陣 (hit-chūn)探查期 (thàm-cha-kî) ()Mêⁿ王星大約 (tāi-iok)203,000,000公里 (kong-lí),相片 (tiong)會當 (ē-tàng) (khoàn) (tio̍h)Mêⁿ王星佮伊的 (i-ê)衛星 (ōe-chheⁿ)Charon

參考 (Chham-khó)[edit]