Pak Au

From Lohankhapedia
(Redirected from Pak-au)
Jump to navigation Jump to search
聯合國 (Liân-ha̍p-kok)認定 (jīn-tēng) (ê)歐洲 (Au-chiu)4區域 (khu-he̍k)。 (藍色 (Nâ-sek) ()北歐 (Pak-au)) [1]:
  北歐
  西歐
  東歐
  南歐

聯合國的定義 (tēng-gī)[edit]

傳統 (Thoân-thóng)講法 (kóng-hoat)[edit]