Pa-lí

From Lohankhapedia
(Redirected from Paris)
Jump to navigation Jump to search
另外 (Lēng-goā) (ū)Bali印尼 (Ìn-nî) (ê) ().
巴里
Paris
Eiffel塔佮拉Défense
Eiffel塔拉Défense
巴里 Paris 的旗仔
旗仔
巴里 Paris 的徽記
徽記
標語: Fluctuat nec mergitur
ê uī-tì
政府
 - 市長 Bertrand Delanoë
人口 [1]
 - 攏總 2,203,817 人
 - 密度 24,948/km2
時區 CET (UTC +1) (UTC)
網站 paris。fr

巴里 (Pa-lí)[2] (Paris法語 (Hoat-gí)ho͘ Sound [paʀi]?) ()法國 (Hoat-kok)首都 (siú-to͘) (kiam)第一 (tē-it) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)所在 (só͘-chāi) ()Île-de-France地方 (tē-hng)。巴里的人口 (jîn-kháu)有2,167,994,[3] 都會區 (to͘-hōe-khu) (aire urbaine) 人口有1100 (bān).[4]

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

大約 (Tāi-iok)Ch。4200 () (),巴里質的 (chit-ê)所在 (to̍h)人類 (jîn-lūi)徛起 (khiā-khí).[5] 羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok)佇Ch。 52年征服 (cheng-ho̍k)巴里 (chit) (ūi),[5] 彼當時 (hit-tong-sî) (siâⁿ) () (chò)Lutetia後尾 (āu-bóe) (koh) (piàn)Lutèce撒落來 (Soah--lo̍h-lâi)羅馬帝國的滅亡 (bia̍t-bông) (kap)German (lâng)入侵 (ji̍p-chhim)造成 (chō-sêng)Lutèce漸次 (chiām-chhù)予人 (khì)sak。總司 (Chóng-si) (kàu)508年的時,閣有Frank帝國國王 (kok-ông)Clovis 1 () ()巴里 (siat) (i)的首都。

黑死病 (Hek-sú-pēng)佇1348年 (thoân) (lâi)到巴里,造成巴里的人口 (kiám) (kah) (chhun)20萬.[6] (Tiām)百年 (Pah-nî)戰爭 (Chiàn-cheng) (hit)當陣 (tang-chūn),巴里 (sit)調 (tiāu)法國政權 (chèng-kôan)首府 (siú-hú)地位 (tē-ūi)。彼當時法國國王 (tòa)Vallée de (la)Loire; 一直 (it-ti̍t)到1528年,國王François 1 () (chiah)共首府 (poaⁿ)倒轉 (tó-tńg)巴里。

法國宗教 (Chong-kàu)戰爭內面 (lāi-bīn),巴里是天主教 (Thian-chú-kàu)據點 (kù-tiám)。 1572年8 (goe̍h),巴里的天主教徒 (Thian-chú-kàu-tô͘) (tùi)新教讀 (sin-kàu-tō͘)Huguenot (phaì)發動 (hoat-tōng) (Sèng)Barthélemy (Ji̍t)洗成 (Sóe-siâⁿ)動亂 (tōng-loān) (hiòng)地方傳送 (thoân-sàng).[7]Fronde銳亂 (loē-loān)時期 (sî-kî),城市發生 (hoat-seng)暴動 (po̍k-tōng)王室 (ông-sek) () (chhut)巴里。Louis 14世閣佇1682年共朝廷 (tiâu-têng) (sóa) (kòe)Versailles

巴里佇18世紀 (sè-kí) (chiâⁿ)法國革命 (Kek-bēng)中心 (tiong-sim)。佇1789年7月14日,市民 (chhī-bîn)攻占 (kong-chiàm)Bastille監獄 (kaⁿ-ga̍k),閣佇1792年9月推翻 (thui-hoan)君主 (kun-chú)制度 (chè-tō͘).[8]

1889年萬谷博覽佮彼陣的Eiffel Thah。

1814年3月Napoléon 1世戰敗 (chiàn-pāi)了後 (liáu-āu),巴里 (khì) (hō͘)露西亞 (Lō͘-se-a)Kozaky人Kalmyk人佔領 (chiàm-niá) (chi̍t)chām-á.[9] 1840年代 (nî-tāi)因為 (in-ūi)工業 (Kang-gia̍p)革命發展 (hoat-tián),巴里的人口大量 (tōa-liōng)真家 (chin-ka)Napoléon 3世佇1852年建立 (kiàn-li̍p)第二 (Tē-jī)帝國,伊任命 (jīm-bēng)Georges Eugène Haussmann主持 (chú-chhî)巴里的飼雞 (chhī-ke)設施 (siat-si)翻新 (hoan-sin)改造 (kái-chō)倚近 (óa-kīn)今仔日 (kin-á-ji̍t)巴里的基本 (ki-pún)形體 (hêng-thé)

19世紀後期 (āu-kî),巴里舉辦 (kí-pān) (liáu) (chē) (pái)曼谷 (Bān-kok)博覽會 (Phok-lám-hoē)當中 (tang-tiong)1889年的博覽會內面,展示 (tián-sī) () (khí)好勢 (hó-sè)Eiffel Thah。到1930年進前 (chìn-chêng), Eiffel (Thah)猶原 (iû-goân)閣是 (thong)世界 (sè-kài) (siāng) (koân)建築物 (kiàn-tio̍k-bu̍t)。另外,第一 (tiâu)巴里地下鐵 (Tē-hā-thih) (Métro) () (ùi)1900年博覽會時陣 (sî-chūn)開通 (khai-thong)

巴里地區 (tē-khu)第一次 (Tē-it-chhù)大戰 (Tāi-chiàn)時期, (bat)英國 (Eng-kok)佮法國對抗 (tùi-khòng)德國 (Tek-kok)入侵的戰場 (chiàn-tiûⁿ); 嘛是1919年何評 (hô-phêng)會議 (hoē-gī)舉辦 (kú-pān)地點 (tē-tiám)戰間 (Chiàn-kan)時期的巴里,成做彼當時 (chin)藝術家 (gē-su̍t-ka)活動 (oa̍h-tāng)的所在。到1940年第二次 (Tē-jī-chhù)大戰期間 (kî-kan),巴里去予德國佔領,一直到1944年 (kha)解放 (kái-hòng)

戰後 (Chiàn-āu)時期,巴里的郊外 (kau-goā)開始 (khai-sí)迅速 (sìn-sok)發展, (in)閣佇巴里外圍 (gōa-ûi)Hauts-de-Seine (koān)建設 (kiàn-siat) (sin)商業區 (siong-gia̍p-khu)拉Défense ()chhiá開設 (khai-siat)新的鐵路 (thih-lō͘)公路 (kong-lō͘)路散 (lō͘-soáⁿ)在地 (Chāi-tē)的一 (koá)傳統 (thoân-thóng)產業 (sán-gia̍p)轉變 (choán-piàn)高科技 (ko-kho-ki)事業 (sū-gia̍p)

SPOT 衛星圖

地理 (Tē-lí)[edit]

巴里坐址 (chē-chí)Seine ()一个 (chi̍t-ê)彎斡 (oan-oat)的所在,城市內面有兩个 (nn̄g-ê)島嶼 (tó-sū)Île Saint-LouisÎle de拉Cité,是巴里歷史上 (kó͘)區域 (khu-he̍k)。巴里懸度 (kôan-tō͘) ()的所在有海拔 (hái-po̍at)35 m; 上 (kôan)的有130 m,是Montmartre (Soaⁿ).[10]

氣候 (Khì-hāu)[edit]

巴里 (sio̍k)溫帶 (un-tài)海洋性 (hái-iûⁿ-sèng)氣候 (siū) (Pak)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)洋流 (Iûⁿ-liû)影響 (éng-hióng)。年平均 (pêng-kin)溫度 (un-tō͘)是10.8 °C; 降水 (kàng-chúi)是649.6 mm。佇巴里一般 (it-poaⁿ)7月上 (joa̍h)平均有18.4 °C; 1月上 (koâⁿ),有3.5 °C。降水 (liōng)佇5月上權,有65 mm; 8月上 (chió),有43 mm。

(Chū)1873年以後 (í-āu),巴里記錄 (kì-lio̍k)上權的運度 (ūn-tō͘)是1947年7月28日佇Parc Montsouris予人觀測著的 (koan-chhek--tio̍h-ê),有40.4 °C; 上寒是1879年12月10日,有 -23.9 °C。

氣候資料: 巴里 (1971年 – 2000年)
月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
平均高溫 °C (°F) 6.9 8.2 11.8 14.7 19.0 22.7 25.2 25.0 20.8 15.8 10.4 7.8 15.5
平均低溫 °C (°F) 2.5 2.8 5.1 6.8 10.5 13.3 15.5 15.4 12.5 9.2 5.3 3.6 8.5
降水 mm (in) 53.7 43.7 48.5 53 65 54.6 63.1 43 54.7 59.7 51.9 58.7 649.6
平均降水日數 10.2 9.3 10.4 9.4 10.3 8.6 8 6.9 8.5 9.5 9.7 10.7 111.5
日照時數 62 80 122 147 203 189 211 229 159 114 69 46 {{{year孫}}}
Source: Météo France

人口[edit]

根據 (Kun-kù)1999年的調查 (tiau-cha),巴里有2,125,246 (ê)人口; 另外2004年的ko͘ (sǹg)嘛有 (mā-ū)2,144,700人。 () (chiàu)1999年的數目 (sò͘-bo̍k)來算,人口密度 (bi̍t-tō͘) () (pêng)予人公里 (kong-lí)20,164人。

巴里規个 (kui-ê)市區 (chhī-khu) (jîn) (kháu)照2006年的調查有10,142,983个人口; 都市 (to͘-chhī) (khian)的人口是11,769,433。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

行政區編號

交通 (Kau-thong)[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. "La population par arrondissement de 1990 à 2009". Mairie de Paris. 2009-01-01. 2009-07-09 khòaⁿ--ê. 
  2. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "巴里 巴里". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 575. 
  3. INSEE. "" Estimation de population par département, sexe et grande classe d'âge – Années 1990 à 2006"". 2008-02-16 khòaⁿ--ê. 
  4. Institut National de拉Statistique et des Études Économiques. ""Aire Urbaine '99 – pop totale par sexe et âge"". 2006-04-10 khòaⁿ--ê. 
  5. 5.0 5.1 Mairie de Paris. "Paris, Roman City - Chronology". 2006-07-16 khòaⁿ--ê. 
  6. TheRole of TradeinTransmittingtheBlack Death. TED Case Studies.
  7. Massacre of Saint Bartholomew's Day, Britannica Online Encyclopedia
  8. "consulted 29 November 2008". Victorianweb.org. 2007-08-10. 2009-05-05 khòaⁿ--ê. 
  9. "Battle of Paris 1814". Napoleonistyka.atspace.com. 2009-05-05 khòaⁿ--ê. 
  10. "Montmartre". Paris-walking-tours.com. 2009-01-06 khòaⁿ--ê.