Phû-tô-gâ Borgonha Ông-tiâu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

葡萄牙 (Phû-tô-gâ)Borgonha王朝 (Ông-tiâu)抑是 (ia̍h-sī)Afonsine王朝 ()Burgundy王朝 (ê)一支 (chi̍t-ki) (ùi)葡萄牙伯爵 (Pek-chiok)Henry傳落來 (thoân--lo̍h-lâi) (I)Burgundy的Henry屘仔 (ban-á)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

起源 (Khí-goân)[edit]

葡萄牙第一个國王Afonso伊

少年 (Siàu-liân)的Henry ()機會 (ki-hōe)繼承 (kè-sêng)土地 (thó͘-tē)所以 (só͘-í)參加 (chham-ka)11世紀 (sè-kí) ()Iberian半島 (Poàn-tó)修復 (Siu-ho̍k)失地 (Sit-tē)運動 (Ūn-tōng)。伊佇征服 (cheng-ho̍k)Galicia (kap) (Pak)葡萄牙了後 (liáu-āu),佮León的Alfonso VI契兄囝 (khè-hiaⁿ-kiáⁿ)Teresa結婚 (kiat-hun)。伊的 (kiáⁿ)Afonso Henrique佇1128 () () (in)阿母 (a-bú)打敗 (táⁿ-pāi)了後,成做 (chiâⁿ-chò)葡萄牙國王 (Kok-ông) (Kàu)1179年教宗 (kàu-chong)Alexander III (chiah)承認 (sêng-jīn)葡萄牙是一个 (chi̍t-ê)獨立 (to̍k-li̍p)國家 (kok-ka).[1]

葡萄牙的國王[edit]

繼承Afonso I的國王繼續 (kè-sio̍k)佇修復失地運動對抗 (tùi-khòng)Mô͘-lú (jîn)。 Afonso III征服Algarve,予人號做 (hō-chò)葡萄牙佮Algarve的 (Ông)

葡萄牙的國介 (kok-kài)Alcanizes條約 (Tiâu-iok)予人決定 (koat-tēng)當時 (tong-sî)的國王Dinis I開始 (khai-sí)發展 (hoat-tián)國家。

結束 (Kiat-sok)[edit]

佇1383,Beatrice, princess of Portugal佮John I of Castile結婚。 Ferdinand I (怹阿爸 (a-pa)) 佇仝一年 (kāng-chi̍t-nî)死去 (sí-khì),國家進入 (chìn-ji̍p)1383-1385 Crisis,真可能 (chin-khó-lêng) (ē) (hō͘)Castile併吞 (pèng-thun)這个 (Chit-ê)時期 (sî-kî)佇1385結束,因為 (in-ūi)葡萄牙佇Battle of Aljubarrota的勝利 (sèng-lī) ,John I, Master of Aviz (Peter I的契兄囝) 成做國王,開始House of Aviz。

Burgundy王朝的國王[edit]

 1. Afonso I - 征服者 (Cheng-ho̍k-chiá) - (1139–1185)
 2. Sancho I - 殖民者 (Si̍t-bîn-chiá) - (1185–1211)
 3. Afonso II - 大箍的 (Tōa-kho͘-ê) - (1211–1223)
 4. Sancho II - 虔誠 (Khiân-sêng) - (1223–1248)
 5. Afonso III - Boulogne (lâng) - (1248–1279)
 6. Dinis I - 詩人 (Si-jîn) - (1279–1325)
 7. Afonso IV - 勇敢 (Ióng-kám) - (1325–1357)
 8. Pedro I - 殘忍 (Chân-jím)猶是 (iah-sī)平正 (Pêⁿ-chiàⁿ) - (1357–1367)
 9. Fernando I - 緣投 (Iân-tâu) - (1367–1383)

標誌 (Piau-chì)[edit]

標誌 稱呼 (Chheng-ho͘) 時期
Shield of the Kingdom of Portugal (1248-1385).png
葡萄牙國王 1139–1383
Royal Arms of Algarves.svg
Algarve國王 1139–1383
Dammartin arms.svg
Boulogne伯爵[2] 1216–1260

()看覓 (khòaⁿ-māi)[edit]

註解 (Tsù-kái)[edit]

 1. António Henrique R. de Oliveira Marques, History of Portugal: From Lusitania to Empire, (Columbia University Press, 1972), 43.
 2. The title Count of Boulogne was held by KengAfonsoIIIof Portugal, by marriage to MatildaII,Countess of Boulogne, from 1216 to 1260.

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]