Pitcairn Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Pitcairn群島 (Kûn-tó) (英語 (Eng-gú): Pitcairn Islands,Pitcairn (): Pitkern),踮佇 (tiàm-tī) (lâm)太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ) (ê)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)殖民地 (si̍t-bîn-tē)

住民 (Chū-bîn)大部分 (tōa-pō͘-hūn) ()1790 ()走路 (cháu-lō͘) (kàu) (hia)的Bounty ()船員 (chûn-oân) (kap) (in)娶去 (chhōa--khì)Polynesia查某人 (cha-bó͘-lâng)後代 (hiō-tāi)

基本 (Ki-pún)資料 (chu-liāu)[edit]

Pitcairn Islands-CIA WFB Map.png