Portal:Tōng-bu̍t

From Lohankhapedia
(Redirected from Portal:動物)
Jump to navigation Jump to search

動物門口驛

動物 (Tōng-bu̍t) ()多細胞 (to-sè-pau) (ê)真核 (chin-hu̍t)生物 (seng-bu̍t) (sio̍k) ()動物界 (Tōng-bu̍t-kài) (Animalia), () (ū) (kóng)後生類 (Hō͘-seng-lūi) (Metazoa)。 (In)新居 (sin-ku)體格 (thé-keh)經過 (keng-kòe)發育 (hoat-io̍k)到尾 (kàu-bóe) (ē)佔取 (chiàm-chhù)固定 (kò͘-tēng)形體 (hêng-thé)總是 (chóng-sī) (chi̍t) (kóa)娃林 (oa-ná)經歷 (keng-le̍k)變態 (piàn-thài) (metamorphosis) 的過程 (kòe-têng)大份 (Tōa-hūn)動物 (lóng)運動性 (ūn-tōng-sèng)的, (che)意思 (ì-sù)是講怹 (thang)自主 (chū-chú)振動 (tín-tāng)。怹 ()大份攏需要 (su-iàu) (chia̍h) (ji̍p)其他 (kî-tha)生物體 (seng-bu̍t-thé)或者 (he̍k-chiá)產物 (sán-bu̍t) (lâi)先前 (seng-chûn)當中 (tang-tiong)也有例外 (lē-gōa),是一寡 (kap)光合成 (kng-ha̍p-sêng)生物 (chiâⁿ)強星 (kiōng-seng)官系 (koan-hē)種類 (chióng-lūi)

(Só͘)知影 (chai-iáⁿ)化石 (hòa-chio̍h)記錄 (kì-lio̍k)約略 (iok-lio̍k)542百萬 (pah-bān) () (chêng)Cambria爆發 (po̍k-hoat)時期 (sî-kî)的動物攏是海生的 (hái-seng--ê)。動物會當 (ē-tàng) (thiah) (chò) (chē)分類 (hun-lūi)其中 (kî-tiong) (hâm)脊椎 (chek-chui)動物 (鳥類 (chiáu-lūi)市奶類 (chhī-leng-lūi)兩棲類 (lióng-chhe-lūi)爬蟲 (pâ-thiông)魚類 (hî-lūi)); 軟體 (nńg-thé)動物 (含仔類 (hâm-á-lūi)窩仔類 (o-á-lūi)章類 (chiuⁿ-lūi)柔魚 (jiû-hî)露螺 (lō͘-lê)); 節跤 (chat-kha)動物 (遷跤類 (chhian-kha-lūi)百跤類 (pah-kha-lūi)驅蟲 (khu-thiông)蜘蛛 (ti-tu)蟳仔 (chîm-á)蝦仔 (hê-á)); 環節 (khoân-chat)動物 (杜混 (tō͘-kún)蜈蜞 (Gô͘-khî)); 海綿 (hái-mî); (kap)水母 (chúi-bó)

重警會選項目 (摒稱)

會選的文章

八卦
八卦,學名Birgus latro,是上大井的陸地系類節祝動物。文獻記載的大細無一定。根據大部分的資料,上重到4.1公斤,長40公分,若村長會當到91公分。江的一般比母的較大隻。八卦基本上是1款寄生仔。八卦主要食國獎果指,包括椰子無花果。怹與法度用伊粗勇的 "鉗仔" 將椰子確廣破,通食內面的揶揄。

Niù-suh

2018 ()
  • 學者 (Ha̍k-chiá) ()2 (goe̍h)5 (ji̍t) (ê)學術質 (ha̍k-su̍t-chì)Nature Ecology & Evolution發表 (hoat-piáu) (chi̍t) (khoán)Myanmar琥珀 (hó͘-phek)內面 (lāi-bīn)發見 (hoat-kiàn)約略 (iok-lio̍k)百萬 (pah-bān) (tang) (chêng)蜘蛛綱 (ti-tu-kong)生物 (seng-bu̍t)形體 (hêng-thé) () (chhiūⁿ) (ū)尾仔 (bóe-á)蜘蛛 (ti-tu).
  • Dendrocerus scutellaris,一款 (sin) (chéng)角蜂 (kak-phang),予人發表佇1月30 (ê)學術質Biodiversity Data Journal.

會選的動物

棕熊
是大型的飼奶動物,佇分類學食肉目下底一。熊一般是ión件大祀,相對短跤。性別分兩行,公熊尻大隻,大型的物種特別有差。佇陸第二的食肉目當中,熊的身軀上重。大份熊類攏生活佇北半球。除了一種佇南美洲,其他攏生活佇亞洲歐洲北美洲

你敢知影...

Gekko monarchus

類別

(Soán) (lâi) (khòaⁿ)次類別 (chhù-lūi-pia̍t)