Portal:Ki-su̍t

From Lohankhapedia
(Redirected from Portal:技術)
Jump to navigation Jump to search

技術門口驛

技術 (Ki-su̍t) () (ū) (kóng)科技 (kho-ki) () (tùi)科學 (kho-ha̍k) (ê)實作 (si̍t-chok)利用 (lī-ēng)包括 (pau-koat)製造 (chè-chō)修改 (siu-kái)改進 (kái-chìn)應用 (èng-iōng)活動 (oa̍h-tāng)行動 (hêng-tōng)家私 (ke-si)使用 (sú-iōng) (kap)智識 (tì-sek)基鮭 (ki-hâi)技法 (ki-hoat)工藝 (kang-gē)系統 (hē-thóng)組織 (cho͘-chit)方法 (hong-hoat),也是 (ūi)解決 (kái-koat)問題 (būn-tê)修改也安排 (an-pâi)環境 (khoân-kéng) (koh)有對現存 (hiān-chûn)問題解決方式 (hong-sek)的改進,達成 (ta̍t-sêng)目標 (bo̍k-phiau)表現 (piáu-hiān)一定 (it-tēng)功能 (kong-lêng)。技術 ()會當 (ē-tàng)表示 (piáu-sī) (hia)家私,基鮭物 (ki-hâi-mi̍h),修改,環境安排佮程序 (têng-sū)本身 (pún-sin) (Kok) (khoán)技術 (lóng) (lâng)其他 (kî-tha)動物 (tōng-bu̍t)種類 (chióng-lūi)控制 (khòng-chè) (kiam)適應 (sek-èng)自然 (chū-jiân)環境的能力 (lêng-le̍k)產生 (sán-seng)明顯 (bêng-hián)影響 (éng-hióng)

人類 (Jîn-lūi)代先 (tāi-seng)使用技術,是 ()自然資源 (chu-goân) (choán) (ji̍p) (chò)間單 (kan-tan)的家私。始前 (Sú-chêng)時代 (sî-tāi)發見 (hoat-kiàn)控制 (hóe)的能力,加添 (ka-thiam) (liáu)會當利用的食物 (chia̍h-mi̍h)來源 (lâi-goân)輪仔 (lián-á)發明 (hoat-bêng)幫助 (pang-chō͘) (sóa)kiân ()chhiá控制環境。近今 (Kīn-taⁿ)的技術發展 (hoat-tián),包括印刷機 (ìn-soat-ki)電話 (tiān-ōe)Internet減少 (kiám-chió)通信 (thong-sìn)物理 (bu̍t-lí)阻礙 (chó͘-gāi),嘛 (hō͘)人會當自由 (chū-iû) () (thong)世界 (sè-kài)寸借 (chhùn-chioh)下底 (ē-té)交流 (kau-liû)總是 (Chóng-sī)技術毋是 (m̄-sī)加擔 (ka-taⁿ)予人利用佇遐爿 (hô-pêng)木特 (bo̍k-te̍k); 規的 (kui-ê)歷史 (le̍k-sú) (siōng)武器 (bú-khì)的發展一直 (it-ti̍t) (teh)加強 (ka-kiông)怹的 (in-ê)破壞 (phò-hoāi)能力,綴尾 (tè-bé)出現 (chhut-hiān)核子 (hu̍t-chú)武器

重警會選項目 (摒稱)

會選的文章

2015年10月6日的自歙上
Curiosity美國太空機關NASA設計製造的一隻火星探查車。號名Curiosity這字的意思是 "貨期"。 Curiosity是探查活動火星科學實驗室 (Mars Science Laboratory) 任務內面做主要的部分。認務出發的地點是FloridaCanaveral海角,對在地時間的2011年11月26日的早起10:02 (UTC時間15:02) 用Atlas V火箭出發; 2012年8月6日的05:17,佇Gale隕石窟 (Gale Crater) 降落。

會選的影像

卡phìn鑽空機Credit: U.S。 National Archives and Records Administration (NARA)

一个當咧操作鑽工卡器具Hollerith pantograph punch的人。當時是咧次女1940年美國普查 (照圓桶頂面的資料格式 [1]) 的資料。

周年紀事

會選的人物

Nikola Tesla
Nikola Tesla (1856年7月10 ji̍t – 1943年1月7日) 是一位發明家,物理學家,機械工程師,兼電氣工程師。 Tesla佇Smiljan出世,算是Serbia出身,路尾成做米國公民。 Tesla對電磁學的發展有大貢獻。伊的專利佮理論是現代交流電 (AC) 電力系統的基石,親像都相位 (polyphase) 配電 (power distribution) 系統佮AC mò͘搭; 會當講是第2擺工業劇命的起致。

你敢知影...

2015年12月21 Falcon 9 Full Thrust頭擺發射

  • ..。 (he)一般 (it-poaⁿ) (kóng) (ê)藍色 (nâ-sek)牛仔褲 (gû-á-khò͘) ()Jacob Davis (kah)Levi Strauss ()1873 () ()發明的 (hoat-bêng--ê)?
  • ..。彼la-jí-oh技術 (ki-su̍t)利用 (lī-ēng)電磁場 (tiān-chû-tiûⁿ)振動 (chín-tōng)經過 (keng-kòe)空間 (khong-kan) (lâi)傳送 (thoân-sàng) ()需要 (su-iàu)另外 (lēng-goā)媒介 (mûi-kài)?
  • ..。彼SpaceX公司 (kong-si)設計 (siat-kè) (kiam)製造 (chè-chō)Falcon 9 Full Thrust ( (siōng)) (thâu) (chi̍t) (khoán)原城 (goân-sêng)第壹節 (tē-it-chat)推進器 (thui-chìn-khì)直立 (ti̍t-li̍p)降落 (kàng-lo̍h)軌道級 (kúi-tō-kip)火箭 (hóe-chìⁿ)?

Niù-suh

  • 研究者 (Gián-kiù-chiá)公佈 (kong-pò͘) (nn̄g) (khoán)電腦 (tiān-náu) (ê)安全 (an-choân)弱點 (jio̍k-tiám): Spectre (kap)Meltdown.
  • NASA (kéng) (chhut) (hāng) (sin)太空 (thài-khong)認務 (jīn-bū): 分別 (hun-pia̍t) (beh) (hiòng)Titan (chheⁿ)67P/Churyumov-Gerasimenko長尾星 (tn̂g-bóe-chheⁿ) (chò)調查 (tiâu-cha).

會選的引據

Grace Hopper
Grace Hopper, 1984年4月16 Time雜誌引據.
追射1947年的時次女Harvard Mark II電腦內面一隻蝶仔

類別

(Soán) (lâi) (khòaⁿ)次類別 (chhù-lūi-pia̍t)

關聯portal