Portal:Siā-hōe

From Lohankhapedia
(Redirected from Portal:社會)
Jump to navigation Jump to search

社會門口驛

一个 (Chi̍t-ê)人類 (jîn-lūi)社會 (siā-hōe) ()後上 (hō͘-siōng)經過 (keng-kòe)連紲 (liân-sòa) (ê)關係 (koan-hē) (sio)交插 (kau-chhap) (chi̍t) (kûn) (lâng)或者 (he̍k-chiá)是一个公家 (kong-ke)相siâng地理性 (tē-lí-sèng) (ia̍h)虛擬 (hi-gí) (sèng) (virtual) 地域 (tē-he̍k),相siâng利益 (lī-ek) (sio̍k) ()仝款 (kâng-khoán)政治 (chèng-tī)權力 (khoân-le̍k) (kap)支配性 (chi-phòe-sèng)文化 (bûn-hòa)向望 (ǹg-bāng) (tōa)社會成群 (sêng-kûn)。人類的 (kok) (khoán)社會是 (chiàu) (in)佇公家一款特殊 (te̍k-sû)文化佮制度 (chè-tō͘)個人 (kò-jîn) (chi) (kan)的關係式樣 (sek-iūⁿ) (teh)產生 (sán-seng)性質 (sèng-chit) (Bó͘)一个社會下當 (ē-tàng) (ēng) (i)所屬 (só͘-sio̍k)成員 (sêng-oân) (hia)款關係 (lâi)記述 (kì-su̍t)。佇社會科學 (kho-ha̍k)較大 (khah-tōa)的社會 (tiāⁿ)表現 (piáu-hiān) (chhut)成層 (chiâⁿ-chân)抑是次群體 (chhù-kûn-thé)內面 (lāi-bīn)支配 (chi-phòe)色樣 (sek-iūⁿ)

重警會選項目 (摒稱)

會選的文章

從6世紀的Lydia銀角,用electrum (自然的金銀合金) 鑄造。
是人用來甲物件或者服務相交換的一款物。世間有真濟無仝款式咧實際流通的錢,是以紙票銀菊等形式存在,抑就是貨幣,或者講通貨。大份的國家攏有發怹國使用的通貨,比論美國美金或者是菲律賓peso。人一開始使用錢的時,怹想欲揣會擋久,閣通於差價值,而且利便扎咧行的項物,歷史上頭一个用金屬鑄做銀菊仔的國家號做Lydia,所在佇今仔日土耳其西部,時間是約其略650年。

會選的影像

20世紀初囡仔工人Credit: Lewis W。 Hine/National Child Labor Committee

1908年Lewis W。 Hine所歙美國South Carolina Newberry一間號做Mollohan Mills的紡織工場的囡仔紡西江 (spinner)。

會選的人物

Rigoberta Menchú, 2009年
Rigoberta Menchú (1959年1月9日出世) 是Guatemala的社會運動者。 Menchú是郎假出身,少年參加女性權利運動,造成伊佮怹嘲的人受軍事政府的壓迫。伊的老爸佇抗議的時予政府刣死,兄哥佮老母嘛風害死。 1981年Menchú走閃過Mexico,受載代的天主教團體保護,嘛加入國際性的對Guatemala政府的反抗活動, 1983年出版我, Rigoberta Menchú (I, Rigoberta Menchú),予世間人知影伊的代誌佮Guatemala的問題。 1992年伊得著Nobel和平獎; 2004年閣予Guatemala總統Óscar Berger請過棒座國家的和平事務。 2007年的時, Menchú成立原住民領娶的政治運動Winaq

你敢知影...

Nasi Kapau

會選的引據

Friedrich Hayek
Friedrich Hayek, "The Use of Knowledge in Society",The American Economic Review (1945年9月)

類別

(Soán) (lâi) (khòaⁿ)次類別 (chhù-lūi-pia̍t)

關聯portal