Portal:Kho-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

科學門口驛

科學 (Kho-ha̍k) () (tùi) (ū) (thang)試驗 (chhì-giām) (ê)解說 (ké-soeh) (kap)預測 (ū-chhek) (chò)方法 (hong-hoat)研究 (gián-kiù) (Chêng)古典 (kó͘-tián)古代 (kó͘-tāi)時期 (sî-kî) (kàu)19世紀 (sè-kí),科學做 (chi̍t) (khoán)智識 (tì-sek) (lâi) (kóng),是 ()均勢 (kin-sè) (koh) (khah)倚近 (óa-kīn)哲學 (tiat-ha̍k) ()西洋 (Se-iûⁿ), "自然 (chū-jiân)哲學" 一个 (chi̍t-ê)概念 (khài-liām)包括 (pau-koat) (liáu) (chē)今仔日 (kin-á-ji̍t)關係 (koan-hē) (tio̍h)科學的研究分野 (hun-iá)比論 (pí-lūn)天文學 (thian-bûn-ha̍k)醫學 (i-ha̍k),佮物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)總是 (Chóng-sī),一 (kóa)科學方法基礎 (ki-chhó͘) ()Islam黃金 (N̂g-kim)時代 (Sî-tāi)經過 (keng-kòe)Ibn al-Haytham光學 (Kng-ha̍k) (chi) (Chheh)建立 (kiàn-li̍p)比較 (Pí-kàu)來講,佇古代印度 (Ìn-tō͘)希臘 (Hi-lia̍p) ()物質 (bu̍t-chit)世界 (sè-kài)分類 (hun-lūi) (khì) (thô͘) (hóe),佮 (chúi),是 (khah)哲學式的 (tiat-ha̍k-sek--ê); ()中古 (tiong-kó͘)中東 (Tiong-tang)地方 (tē-hng) (ēng)實用性 (si̍t-ēng-sèng)實驗性 (si̍t-giām-sèng)觀察 (koan-chhat) (teh)區分 (khu-hun)物質。

其仔日 (Ki-á-ji̍t), "科學" (chit) ()會當 (ē-tàng)表示 (piáu-sī)對智識的追討 (tui-thó) ()單純 (tan-sûn)是智識本身 (pún-sin); 嘛 (tiāⁿ)予人佮 "自然佮物理 (bu̍t-lí)科學" 做 (kâng)意思 (ì-sù)咧用,有時 (ū-sî)制限 (chè-hān)佇關係物質宇宙 (ú-tiū)其中 (kî-tiong)規律 (kui-lu̍t)現象 (hiān-siōng)的研究當中 (tang-tiong) (kok)分支 (hun-ki)

重警會選項目 (摒稱)

會選的文章

Apollo 17 am 7。 Dezember 1972年12月7日Apollo 17認務歙的上。
地球太陽系8粒主要惑星之一,當中照怹而日頭的遠近來算,地球排佇第3位。地球是踅日頭做公轉, siâng時又閣做自轉運棟。地球公轉運行的軌道量其約是 "鴨卵形"--的。地球踅日頭的1輾就是公力1年,自轉1改就成1公。地球是太陽系上大的陸地惑星,是目前為止,人類知影的唯一有性命佇咧的惑星。地球孤孤有1拉天然的衛星,就是月量。月娘踅地球1圈是1月日。地球的外型是頂下略仔較扁,中央略仔卡碰,會使講是鴨卵形的球體。地球有2條主要的半徑,較長的彼條經過赤道,大約6,378公里長; 較短的彼條經過南北極,大約6,356公里長。

會選的影像

明王星的色彩加強相片Credit: NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute

NASANew Horizons太空船佇2015年7月14日對明王星歙的權解像度色彩加強相片。本上是三艦了MVIC加猛垃歙的紅色,藍色佮紅外線影像產生的。

周年紀事

Maria Mitchell

  • 1695 ()7 (goe̍h)8 (ji̍t)Christiaan Huygens ( (siōng))荷蘭 (Hô-lân)科學家 (kho-ha̍k-ka) ()Den Haag (siâⁿ)過身 (kòe-sin)

會選的人物

Ronald Aylmer Fisher (1890年2月17 ji̍t - 1962年7月29日) 是英蘭的統計學家兼生物學家,伊是現代統計學的創建者之一。 Fisher有懸度的近視,少年時就發展出無需要紙筆來解決數學問題的能力。讀Cambridge大學的時,伊真受Charles Darwin的理論佮當予人重新研究的Mendel為傳學影響。 Fisher知1927年的統計學植作研究工作者的統計方法 (Statistical Methods for Research Workers) 是科學研究方法歷史當中重要的作品。

你敢知影...

Heroin廣告

Niù-suh

2018 ()1 (goe̍h)
  • 德國 (Tek-kok) (ê)物理學者 (bu̍t-lí-ha̍k-chiá) (niû) (tio̍h)記錄 (kì-lio̍k) (siāng) ()液態 (e̍k-thāi) (chúi)溫度 (un-tō͘): -42.6 °C.
  • 18 (chéng)Archaeidae (lūi)蜘蛛 (ti-tu) (hō͘)學者 (ha̍k-chiá)Hannah Wood記述 (kì-su̍t)發表 (hoat-piáu) ()11 (ji̍t)科學至 (kho-ha̍k-chì)ZooKeys
  • NASA (kéng) (chhut) (nn̄g) (hāng) (sin)太空 (thài-khong)認務 (jīn-bū): 分別 (hun-pia̍t) (beh) (hiòng)Titan (chheⁿ) (kap)67P/Churyumov-Gerasimenko長尾星 (tn̂g-bóe-chheⁿ) (chò)調查 (tiâu-cha).

會選的引據

Craig Venter

類別

(Soán) (lâi) (khòaⁿ)次類別 (chhù-lūi-pia̍t)

關聯portal