Portal:Kho-ha̍k/Selected anniversaries

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Portal:科學 (Kho-ha̍k)/Selected anniversaries/1 (goe̍h)

Johann Bernoulli

Portal:科學/Selected anniversaries/2月

Johann Bernoulli

  • 1903 ()2 (goe̍h)1 (ji̍t)愛爾蘭 (Ài-ní-lân)物理家 (bu̍t-lí-ka)George Gabriel Stokes過身 (kòe-sin)

Portal:科學/Selected anniversaries/3月

Robert Hooke

Portal:科學/Selected anniversaries/4月

Christiaan Huygens

  • 1629 ()4 (goe̍h)14 (ji̍t)Christiaan Huygens ( (siōng))荷蘭 (Hô-lân)科學家 (kho-ha̍k-ka) ()Den Haag出世 (chhut-sì)

Portal:科學/Selected anniversaries/5月

Iizima Sumio

  • 1939 ()5 (goe̍h)2 (ji̍t)Iizima Sumio ( (siōng))日本 (Ji̍t-pún)物理學家 (bu̍t-lí-ha̍k-ka) ()Saitama (ê)Kosigaya出世 (chhut-sì)

Portal:科學/Selected anniversaries/6月

Maria Mitchell

  • 1889 ()6 (goe̍h)28 (ji̍t)Maria Mitchell ( (siōng))美國 (Bí-kok)天文學家 (thian-bûn-ha̍k-ka) ()Massachusetts (ê)Lynnkòe (sin)

Portal:科學/Selected anniversaries/7月

Maria Mitchell

  • 1695 ()7 (goe̍h)8 (ji̍t)Christiaan Huygens ( (siōng))荷蘭 (Hô-lân)科學家 (kho-ha̍k-ka) ()Den Haag (siâⁿ)過身 (kòe-sin)

Portal:科學/Selected anniversaries/8月

Jean-Baptiste Lamarck

  • 1744 ()8 (goe̍h)1 (ji̍t)Jean-Baptiste Lamarck ( (siōng))法國 (Hoat-kok)博物家 (phok-bu̍t-ka) ()Bazentin出世 (chhut-sì)

Portal:科學/Selected anniversaries/9月

Émilie du Châtelet

  • 1749 ()9 (goe̍h)10 (ji̍t)Émilie du Châtelet ( (siōng))法國 (Hoat-kok)數學家 (sò͘-ha̍k-ka) ()Lunéville過身 (kòe-sin)

Portal:科學/Selected anniversaries/10月

Christiane Nüsslein-Volhard

Portal:科學/Selected anniversaries/11月

J。 B。 S。 Haldane

Portal:科學/Selected anniversaries/12月

Nisina Yosio