Portal:Le̍k-sú

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

歷史門口驛

歷史 (Le̍k-sú) () (tùi)關係 (koan-hē)過去 (kòe-khì)事件 (sū-kiāⁿ) (ê)資訊 (chu-sìn)發見 (hoat-kiàn)收集 (siu-chi̍p)組織 (cho͘-chit)分析 (hun-sek) (kap)表現 (piáu-hiān)。歷史 ()會當 (ē-tàng)意思 (ì-sù) (kóng)連續 (liân-sio̍k)一般 (it-poaⁿ) (chiàu)時間的 (sî-kan--ê),對重要 (tiōng-iàu) ()公眾 (kong-chiòng)事件或者 (he̍k-chiá)特別 (te̍k-pia̍t) (bó͘)一个 (chi̍t-ê)局勢 (kio̍k-sè)機關 (ki-koan)記錄 (kì-lio̍k)寫作 (Siá-chok)歷史的學者 (ha̍k-chiá) () (chò)歷史家 (le̍k-sú-ka) (Che) (chi̍t) (hāng)關係使用 (sú-iōng)陳述 (tîn-su̍t) (lâi)檢驗 (kiám-giām)佮分析事件 (lia̍t)智識 (tì-sek)分野 (hun-iá)有時 (ū-sî)試想 (chhì-siūⁿ)靠關 (khò-koan)調查 (tiâu-cha)決定 (koat-tēng)事件的原因 (goân-in)效果 (hāu-kó)形勢 (hêng-sè)。歷史家嘛論辯 (lūn-piān)歷史的性質 (sèng-chit)路用 (lō͘-ēng)。這包括 (pau-koat)議論 (gī-lūn)到底 (tàu-té)研究 (gián-kiù) (ūi)學問 (ha̍k-būn)本身 (pún-sin) (teh) (chhòng),或者是位現此時 (hiān-chú-sî)免地 (būn-tē)提供 (thê-kiong)觀點 (koan-tiám) ()發生 (hoat-seng) ()紀錄的 (kì-lio̍k-tek)歷史進前 (chìn-chêng)代誌 (tāi-chì) (thang)講是史前 (sú-chêng)

重警會選項目 (摒稱)

會選的文章

三It運動紀念碑調曲
三一運動 (三一運動; 삼일 운동) 是朝鮮日間並合了後所發起的獨立運動,因為發生佇1919年3月1號,所以號做 "三It"。今仔日, 3月1號佇韓國佮朝鮮兩國攏是各定假日,佇韓國號做三͘It節 (3͘1절)。 1919年3月1號, 33位韓國獨立運動參與者佇京城市中心的塔洞公園發表 "獨立宣言"。這引起市民的支持佮跟隨,大聲喝出 "獨立萬歲" 的口號。仝時間,平嚷嘛發生示威活動; 後來漸漸向規个朝鮮湠開。

會選的影像

Clément de Fauquembergue的Jeanne d'Arc尪仔畫Credit: Clément de Fauquembergue/Archives nationales

1429年5月10號,當法蘭西Orléans戰營的消失傳到巴里的時,議會的書記官Clément de Fauquembergue佇紀錄簿畫落來一身Jeanne d'Arc的尪仔。 Fauquembergue毋八看過Jeanne本人,總是伊寫的尪仔是現代留存唯一Jeanne再生時陣的畫影。

7 月 12 日的週年紀事

會選的人物

曼珍珠 (上正爿) 佮臺南女學的學生。
萬真珠 (1862年12月16 ji̍t – 1933年3月8日),原名Margaret Barnett,嘛受尊稱萬姑娘,是蘇葛蘭出身的基督教宣導師,伊對1888年的時過台灣,佇臺南府城娶女學校。曼氏學了台灣在地的語言了後,佮早前去到臺南創設女學效的朱約安文An做伙假女o̍h,而chhiá輪流巡教會佮賈婦女,兼佇親劉病院慰問病人。怹對1895年的時新設婦女聖經學校。到1926年,曼氏對蘇葛蘭的乳酸就會時任,身體卡快活的時陣嘛加減價人羅馬字。

會選的聲音

你敢知影...

Sriwijaya

會選的引據

Cicero
CiceroM。 Tulli Ciceronis Orator Ad M。 Brutum (CC。46年)

類別

(Soán) (lâi) (khòaⁿ)次類別 (chhù-lūi-pia̍t)

關聯portal