Portal:Tē-lí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

地理門口驛

地理 (Tē-lí) (khah)表面 (piáu-bīn) (ê) (chi̍t) (khoán)意思 (ì-sù) (to̍h) () "關係 (koan-hē)地球 (Tē-kiû)記述 (kì-su̍t) (ia̍h)書寫 (su-siá)"。 ()特別 (te̍k-pia̍t) (chí)學術 (ha̍k-su̍t)方面 (hong-bīn) (thang) (kóng)地理學 (tē-lí-ha̍k),是研究 (gián-kiù)土地 (thó͘-tē)特點 (te̍k-tiám)住民 (chū-bîn) (kap)地球現象 (hiān-siōng)科學 (kho-ha̍k)。地理學研究 (ū)4款歷史 (le̍k-sú)傳統 (thoân-thóng)包括 (pau-koat) (tùi)朱然 (chu-jiân)人類 (jîn-lūi)現象的空間 (khong-kan)分析 (hun-sek),對地區 (tē-khu)的研究,對 (lâng)佮土地關係的研究,佮對地球科學的giná (kiù)現代 (Hiān-tāi)的地理是一款 (choân)方面的學問 (ha̍k-būn)主要 (chú-iàu) (beh)了解 (liáu-kái)地球佮 (i)所有 (só͘-ū)人類佮自然 (chū-jiân)複雜性 (ho̍k-cha̍p-sèng)毋林 (m̄-ná) (chia)物件 (mi̍h-kiāⁿ) ()桌位 (toh-ūi)問題 (būn-tê) (ia̍h) (hâm) (in)怎樣 (chóaⁿ-iūⁿ)變化 (piàn-hòa) (kiam)產生 (sán-seng)的問題。地理, ()予人 (chheng) (chò)是 "世界 (sè-kài)的學問" 佮 "人文 (jîn-bûn)物理 (bu̍t-lí)科學 (chi) (kan) (kiô)"。地理 (chòe)主要 (nn̄g)分野 (hun-iá),是人文地理自然地理

重警會選項目 (摒稱)

會選的文章

地動中心分佈的觀測地圖
2011年日本東北地方地動發生佇當地當年3月11 ji̍t 14時46分; 地動中心佇日本東北地方Sanriku東爿的近海,大約而Osika半島130公里,深度24.4公里左右。地動的令讓規模有M9.0,是日本有科學記錄以來上大的一改地動。地動引起大規模的海漲佮火災,閣有原子力發電所的損害。根據2017年3月10日的報告,有15,893人死亡; 2,553人失蹤。

本個月

Vostok站

  • 1983 ()7 (goe̍h)21 (ji̍t)地球 (Tē-kiû) (téng) (Ū)記錄 (kì-lio̍k) (ê)上低 (siāng-kē)溫度 (un-tō͘), −89.2°C, ()南極 (Lâm-ke̍k)Vostok (Chām) ( (siōng)) 量就 (niû--tio̍h)

會選的人物

Alfred Russel Wallace
Alfred Russel Wallace (1823年1月8 ji̍t – 1913年11月7日) 是一位佇英國威力士出世的生物學家,探險家兼地理學家。 Wallace上出名的是獨立用自然選擇來發展進化的理論; 伊佇這方面的論文後來和Charles Darwin的著作做伙佇1858年的時陣發表。 Wallace的進化理論,嘛是刺激Darwin提出種的起源的原因之一。除了佇進化方面的研究, Wallace嘛八行遊過Amazon盆地馬來群島。伊發見就在地的動物群體分佈的分界,這就是現時所講Wallace線概念的緣起。

你敢知影...

歐亞草埔

會選的影像

瑞西Italia邊界Alpes山區內面Bernina山脈Morteratsch冰河

會選的引據

洪惟仁, "雞學,家廳,做肥底" (1993年7月8日相談記錄,楊允言種里),
收佇 台語這條路: 台文工作者仿談略 (1995年)

類別

(Soán) (lâi) (khòaⁿ)次類別 (chhù-lūi-pia̍t)

地理portal