Portal:Thâu-ia̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Chū-jiân | Jîn-bûn | Jîn-bu̍t | Kho-ha̍k | Ki-su̍t | Le̍k-sú | Siā-hōe | Siā-hōe kho-ha̍k | Tē-lí | 猶閣有...

Wikipedia Chú ()頭易 (Thâu-ia̍h)

近路:
WP:P
Chú茶頭易 (portal "門口 (mn̂g-kháu)") ()專門 (choan-bûn)提供 (thê-kiong) (hō͘) (tùi) (bó͘)一个 (chi̍t-ê)領域 (léng-he̍k) (ê)智識 (tì-sek) (ū)興趣 (hèng-chhù)Wikipedians抑是 (ia̍h-sī)一般 (it-poaⁿ)讀者 (tha̍k-chiá)頭役 (thâu-ia̍h)目的 (bo̍k-tek)為著 (ūi-tio̍h) (beh)幫助 (pang-chō͘) (in)方便 (hong-piān)走揣 (cháu-chhōe)彼个 (hit-ê)主題 (chú-tê)內底 (lāi-té)資料 (chu-liāu) ()會當 (ē-tàng)協助 (hia̍p-chō͘)Wikipedia擴充 (khok-chhiong) (kap)彼个主題相關 (siong-koan)條目 (tiâu-ba̍k)。一个Wikipedia主題會使 (ē-sái)另外 (lēng-gōa)一个抑是幾若的 (kúi-nā-ê)專題 (choan-tê)相連 (sio-liân)不過 (Put-kò) (hām)專門提供予Wikipedia編輯者 (pian-chip-chiá)使用 (sú-iōng)的Wikipedia專題無仝 (bô-kâng), Wikipedia主題是同時 (tông-sî) (ūi)編輯者佮一般讀者服務 (ho̍k-bū)所在 (só͘-chāi)若是 (Nā-sī) ()已經 (í-keng)開設 (khai-siat)一个主題頭易, (chhiáⁿ) () (i)加添 (ka-thiam) (chì)下跤 (ē-kha)表格 (piáu-keh) (lāi); 若是你想欲 (siūⁿ-beh)開設一个 (sin)的主題頭易,請參考 (chham-khó)按怎 (Án-chóaⁿ)創建 (chhòng-kiàn)主題
P culture.svg

文化 (Bûn-hòa) (kap)藝術 (Gē-su̍t)

文學 - 文化 - - Disney - 藝術 - 漢字文化圈 - 音樂 - 飲食 - 建築 - 攝影 - 電影 - 電視 - 電視劇詩歌 - 設計 - 神話

P Discobolus.png

娛樂 (Gû-lo̍k)運動 (Ūn-tōng)

Bàng-gà佮動畫:
Doraemon - Keroro軍曹 - 名探偵Konan - Gundam - 少女甭gà
電動:
Nintendo - PlayStation - Xbox - Sega - Square | Minecraft - Mario系列 - Final Fantasy
小說:
Harry Potter - Twilight
運動:
Olympia運動會 - 跤球 - 野球 - 推爾suh - 籃球 - 掠魚 - 一級方程式 - 羽毛球

P physics.svg

自然 (Chū-jiân)物理 (Bu̍t-lí)科學 (Kho-ha̍k)

數學 (技術佮統計) - 物理學 - 化學 (有ki化學 - Bu̍t理化學) - 醫學- 神經科學 - 藥理學 - 生物學 (植物 - 動物 - - - 恐龍 - 代謝 - 真菌 - 草藥 - 分子佮細胞生物學 - 遺傳學 - 兩棲佮爬蟲動物 - 滅絕佮瀕危物種) -農業佮農學 (園藝) - 生態 - 能源 (通再生能源) - 地球科學 (環境 - 火山) - 災害 - 天文學宇宙 - - 太陽系 - 火星 - 月娘) - 科學

HP1.png

氣象 (Khì-siōng)

風颱 - 熱帶氣旋

P bridge2.svg

技術 (Ki-su̍t)工程 (Kang-têng)

電腦技術 - 電腦程式設計 (自由軟體 - 軟體測試) - 電子學 (電訊) - 密碼學 - 宇宙開發 - 基器人學 - 公司 (Microsoft - Apple - Google - Sony) - 網路 (Wikipedia) - 軟體 (Linux - Android) - 核子技術 - 生物技術

P train.svg

交通 (Kau-thong)

航空 - 車路 - 鐵路 - Bá-suh

P social sciences.png

社會 (Siā-hōe)科學

社會學 - 政治 (美國總統) - 政黨 (共產黨) - 國際關係 (聯合國) - 經chòe-ha̍k - 心理學 - 人類學 - 童軍 - 法律 - 教育 (大學) - 人權 - 共產主義 - 李權主義 - 自由主義 - 無政府主義

P religion.png

宗教 (Chong-kàu)信仰 (Sìn-gióng)

宗教 - 佛教 - 道狗 - 猶太口 - 基督教 - 天主教 - 伊斯蘭教

P history.svg

軍事 (Kun-sū)

軍事 (略均 - 海軍 - 康kun - 美國的軍事) - 坦激 - 戰鬥機 - 恐怖主義 - 第一次世界大戰 - 第二次世界大戰 - 冷戰

P vip.svg

人文 (Jîn-bûn)

哲學 (形而上學) - 言蟻學 (閩南語) - 文字 - 人物

Klepsydra-pt.svg

歷史 (Le̍k-sú)

福建歷史 - 台灣歷史

P globe.svg

地理 (Tē-lí)

地理學 - 地圖

P countries.png

國家 (Kok-ka)地區 (Tē-khu)

東亞 (Tang-a)
中國 - 台灣 - 日本 (琉球群島) - 朝鮮半島 (韓國 - 北韓)
東南亞 (Tang-lâm-a)
越南 - 新加坡 - 馬來西亞 - 泰國
歐洲 (Au-chiu)
德國 - 瑞典 - 荷蘭 - 法國 - 聯合王國 (英蘭) - 瑞西 - Vaticano - 波蘭 - 芬蘭 - 以大利 - 希臘 - 露西亞 - 白露西亞 - Hayastan
美洲 (Bí-chiu)
阿根呈 - 美國 - Canada- Chile - Mexico - 巴西
非洲 (Hui-chiu)
埃及 - Angola
中東 (Tiong-tang)
以色列