Rwanda

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Rwanda共和國
Republic of Rwanda

Repubulika y'於Rwanda
République du Rwanda

Jamhuri ya Rwanda
Rwanda 旗仔
國旗
Rwanda 國徽
國徽
書句: Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu
"團結,勞動,愛國"
國歌: Rwanda nziza
"美麗的Rwanda"
Location Rwanda AU Africa.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Kigali
官方語言 Rwanda語法語英語Swahili語
政府 單一制一黨優勢總統制共和國
• 總統
Paul Kagame
• 總理
Édouard Ngirente
立法機構 議會
• 上院
元老院
• 下院
國民議會
面積
• Lóng-chóng
26,338 km2 (10,169 sq mi) (地 144 名)
• 水域 (%)
5.3
人口
• 2019 年估計
12,374,397 (地 76 名)
• 2012 年 普查
10,515,973
• 密度
470/km2 (1,217.3/sq mi) (地 22 名)
GDP (PPP) 2020 年 股價
• 攏總
$33.455 cha̍p-ek
• 平均
$2,641
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
$11.061 cha̍p-ek
• 平均
$873
Gini (2016 年) 43.7
HDI (2019 年) Increase 0.543
 ͘ 地 160 名
貨幣 Rwanda franc (RWF)
時區 UTC+2 (CAT)
開車方向
電話區號 +250
ISO 3166代號 RW
上等domain .rw

Rwanda共和國 (Kiōng-hô-kok) ()非洲 (Hui-chiu)中部 (tiong-pō͘)大湖 (Tōa-ô͘) (Great Lakes) 地區 (tē-khu)彼貼仔 (hit-tah-á) (Pak) (ū)Uganda (tang)Tanzania (lâm)Burundi西 (sai)Congo民主 (Bîn-chú)共和國

Rwanda (bat)發生 (hoat-seng)幾若擺 (kúi-nā-pái)大屠殺 (tōa-tô͘-sat) (téng)1 (pái) (1994 ()) 約略 (iok-lio̍k) ()1百萬 (pah-bān) (lâng)


地理 (Tē-lí)生態 (seng-thài)[edit]

Rwanda-CIA WFB Map.png

社會 (Siā-hōe)[edit]

Rwanda (ê)人口 (jîn-kháu)結構 (kiat-kò͘) (chin) (sêng)計壁 (kè-piah)的Burundi。Hutu (lâng)人口 (siāng) (chē) ( (chiàm)85%),Tutsi (lâng) ()2濟 (14%),Twa籠少的 (chió-ê) (1%)。一般 (It-poaⁿ) (lâi) (kóng), Hutu籠體格 (thé-keh) (khah)粗勇 (chho͘-ióng)皮膚 (phôe-hu) (),有學者 (ha̍k-chiá)認為 (jīn-ûi) (in) ()Bantu (chéng)。 Tutsi籠比較 (pí-kàu) (khah) (),皮膚較淺色 (chhián-sek)屬於 (sio̍k-î)Nile種,一般認為是後來 (āu--lâi) (chiah)徙來 (sóa--lâi)人陣 (lâng-tīn)。 Twa人是 "矮人種 (É-lâng-chéng)" (英語 (Eng-gí): Pygmy),矮肥 (é-pûi)矮肥,是上 (chá)到位 (kàu-ūi)原住民 (goân-chū-bîn),社會地位 (tē-ūi) ()

總是 (Chóng--sī)原仔 (oân-ná)有學者認為Hutu (kap)Tutsi 2 (cho̍k)本底 (pún-té) (kāng)源頭 (goân-thâu),後來才有區分 (khu-hun)實際上 (Si̍t-chè-siōng) () (tùi)個人的的 (kò-jîn-te̍k--ê)層次 (chân-chhù) (khòaⁿ), Hutu佮Tutsi的身份 (sin-hūn)會用得 (ē-iōng-tit)對換 (tùi-oāⁿ)。怹並無 (pēng-bô)按照 (àn-chiàu)族群 (cho̍k-kûn) (pun)地盤 (tē-pôaⁿ); (in)宗教 (chong-kàu)文化 (bûn-hòa)語言 (gí-giân) (lóng)仝款 (kāng-khoán) () (chia̍p)通婚 (thong-hun)甚至 (Sīm-chì) (tan)外表 (gōa-piáu)未必 (bī-pit)有發度 (ū-hoat-tō͘)政咯 (chèng-kha̍k)判斷 (phoàⁿ-toān)某物人 (bó͘-mi̍h-lâng)的族群身份。上 (tōa)差別 (chha-pia̍t)經濟 (keng-chè)角色 (kak-sek)政治 (chèng-tī)地位: Hutu人作穡 (choh-sit)的卡 (chē), Tutsi人 (khò)放飼 (pàng-chhī)精牲 (cheng-seⁿ)仔的 (á--ê)卡濟。 Tutsi人雖罔 (sui-bóng)少數 (chió-sò͘)毋過 (m̄-koh)長期 (tn̂g-kî)掌握 (chiáng-ak)政治力 (chèng-tī-la̍t) (koh)因為 (in-ūi)外型 (gōa-hêng)較成歐洲人 (Au-chiu-lâng)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)統治者 (thóng-tī-chiá) (khoàⁿ)怹較 (tāng),有特別 (te̍k-pia̍t) (hō͘)好空 (hó-khang)。白耳義殖民 (si̍t-bîn)政權 (chèng-koân)嘛捌規定 (kui-tēng)族群身份袂使 (bē-sái)改變 (kái-piàn)按呢 (án-ne)深化 (chhim-hòa)Hutu佮Tutsi之間 (chi-kan)的差別。

人口[edit]

人口成長圖 (1961-2003)。大屠殺發生了後,人口繼續稱權。

Rwanda的人口密度 (bi̍t-tō͘)是非洲上蓋 (siāng-kài) (koân)的,通世界 (thong-sè-kài)原仔 (pâi)頭前為 (thâu-chêng-ūi)。 1994年的大屠殺 () (siáⁿ)影響著 (éng-hióng--tio̍h)趨勢 (chhu-sè)

經濟[edit]

Hutu族佮Tutsi族經濟上 (keng-chè-siōng)區別 (khu-pia̍t)。 Hutu人主要 (chú-iàu)作穡, Tutsi人主要靠放飼精牲仔 (cheng-seⁿ-á)