Sun Tiong-san

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
孫中山
孫中山
孙中山肖像.jpg
中華民國臨時大總統
Jīm-kî
1912年1月1日 – 1912年3月10日
副總統 黎元洪
繼任 袁世凱
中國國民黨總理
Jīm-kî
1919年10月10日 – 1925年3月12日
前任 Office established
繼任 張仁結 (主席)
個人資訊
出世 孫德明 (孫德明)
1866 年11月12日(1866-11-12)
清國廣東省香山縣
(今宿中國廣東 中山市)
過身 1925 年 3 月 12 日 (Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:Date' not found。歲)
Flag of the Republic of China中華民國北京
政黨 中國國民黨
配偶
盧慕貞
(m. 1885 年; div. 1915 年)

Otuki Kaoru
(m. 1903 年; div. 1906 年)

宋慶齡
(m. 1915 年; d. 1925 年)
加藤
伴侶
陳粹芬 (細姨) (1892–1925)
Asada Haru (細姨) (1897–1902)
囝而 孫科
孫延
孫遠
Miyagawa Humiko
簽名
部隊服役
效忠 Flag of the Republic of China中華民國
服役/分支 國民革命軍
服役時間 1917–1925
軍銜 大元帥

(Sun) (Bûn) (孫文,1866年 11月12日 – 1925年 3月12日), () (kiò)中山 (Tiong-san) (孫中山,客語 (Kheh-gí)白話字 (Pe̍h-oē-jī): (Sûn)Chûng-sân) 抑是 (ia̍h-sī)逸仙 (E̍k-sian) (孫逸仙), ()中國 (Tiong-kok) (ê)革命家 (kek-bēng-ka) (ia̍h)政治 (chèng-tī)領袖 (léng-siù) (I)推翻 (thui-hoan) (Chheng) (Tiâu)建立 (kiàn-li̍p)共和 (kiōng-hô)中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)主導者 (chú-tō-chiá) (chi) (it)嘛是 (mā-sī)中國國民黨 (Kok-bîn-tóng)起頭人 (khí-thâu-lâng)之一。

(koh)頭一 (thâu-chi̍t) (jīm)的中華民國臨時 (lîm-sî)大總統 (tāi-chóng-thóng) (大總統)。