Tâi-pak-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
臺北市
—  直轄市  —
臺北市
Taipei City montage.PNG
臺北市 的旗仔
旗仔
臺北市 的印仔
印仔
ê uī-tì
經緯度: 25°2′N 121°38′E / 25.033°N 121.633°E / 25.033; 121.633
國家 Flag of the Republic of China.svg 中華民國
政府
 - 市長 柯文哲
面積
 - 攏總 271.7997 km2
 - 水面 2.7 km2
人口
 - 攏總 2,619,920 人
 - 密度 9,639.16/km2
時區 CST (UTC+8)
網站 taipei。gov。tw

臺北市 (Tâi-pak-chhī) (臺北市),一般 (it-poaⁿ)號做 (hō-chò)臺北 (Tâi-pak)簡寫 (kán-siá) (Pak) (北), ()中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok) (ê)首都 (siú-to͘) ()台灣 (Tâi-oân)北部 (pak-pō͘) (chi̍t) (ê)直轄市 (ti̍t-hat-chhī)。臺北是臺灣 (Tâi-oân)政治 (chèng-tī)經濟 (keng-chè)文化 (bûn-hòa)教育 (kàu-io̍k)醫療 (i-liâu)學術 (ha̍k-su̍t)鮮究 (sián-kiù) (téng)領域 (léng-he̍k)發展 (hoat-tián)中心 (tiong-sim)。臺北為地 (ūi-tī)台灣北部台北 (Tâi-pak)盆地 (Phûn-tē) (hō͘)新北市 (Sin-pak-chhī)包圍 (pau-ûi),是台北都會區 (to͘-hōe-khu)抑是 (ia̍h-sī)規个 (kui-ê)北臺灣的中心城市 (siâⁿ-chhī) (Choân) (chhī)劃分 (oe̍h-hun) (chò)12个 (khu) (chóng)面積 (biān-chek)271.8平方 (pêng-hong)公里 (kong-lí)人口 (Jîn-kháu)265 (bān) ()台灣 (kok)都市 (to͘-chhī) (pâi) ()4,人口密度 (bi̍t-tō͘)第1。

臺北都會 (to͘-hōe)的發展歷史 (le̍k-sú) (siāng) (chá)會當 (ē-tàng)追溯 (tui-sò͘) (kàu) (Chheng) (léng)時代 (sî-tāi)尾期 (bóe-kî)的1876 ()臺北府 (Tâi-pak-hú)成立 (sêng-li̍p)以及 (í-ki̍p)1884年台北城 (Tâi-pak-siâⁿ)建立 (kiàn-li̍p)日本 (Ji̍t-pún)時代中期 (tiong-kî)的1920年州轄市 (chiu-hat-chhī)設立 (siat-li̍p)是臺北正式 (chèng-sek)建市 (kiàn-chhī)開端 (khai-toan)。 1945年,中華民國時代開始 (khai-sí),臺北成做 (chiâⁿ-chò)台灣省 (Tâi-oân-séng)省轄市 (séng-hat-chhī) (kap)省會 (séng-hōe) (Chū)1949年 ()國民 (Kok-bîn)政府 (Chèng-hú) (khian) (Tâi)了後 (liáu-āu),臺北成做中央 (tiong-iong)政府的所在地 (só͘-chāi-tē)。 1967年升格 (seng-keh)成做直轄市。

做為 (Chò-ûi)19世紀 (sè-kí)後期 (āu-kî)以來 (í-lâi)的台灣行政 (hêng-chèng)中心,臺北是臺灣近代 (kīn-tāi)歷史主要 (chú-iàu)的發展舞臺 (bú-tâi) (Í)臺北市做中沉 (tiong-sím)的台北都會區 (ū)704萬人口,是臺灣上 (tōa)的都會區。另外 (Lēng-gōa),臺北市定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) (hām)新北市合稱 (ha̍p-chheng) "雙北 (Siang-pak)" (雙北)。 () (chiàu)生活圈 (seng-oa̍h-khoan)規劃 (kui-oe̍h),臺北市,新北市,佮基隆市 (Ke-lâng-chhī) (lóng)屬於 (sio̍k-î)大臺北首都生活圈,實施 (si̍t-si)區域 (khu-he̍k)聯合 (liân-ha̍p)治理 (tī-lí)。臺北佇全球化 (Choân-kiû-hòa)世界 (Sè-kài)城市網路 (Bāng-lō͘) (GaWC) 發表 (hoat-piáu)世界級 (sè-kài-kip)城市名冊 (miâ-chheh) (tiong) ()定義 (tēng-gī)Alpha級別 (kip-pia̍t)國際 (kok-chè)城市,綜合 (chong-ha̍p)評比 (phêng-pí)是世界第26 (ūi); 佇美國 (Bí-kok)A.T。 Kearney全球 (choân-kiû)城市調查 (tiâu-cha)中被 (lia̍t)做世界第33大商業 (siong-gia̍p)金融 (kim-iông)都市。

歷史[edit]

荷蘭人畫的 大臺北古地圖

17世紀[edit]

根據 (Kin-kì)記載 (kì-chài),臺北上早是平埔番 (Pêⁿ-po͘-hoan)Ketagalan (cho̍k)生活 (seng-oa̍h)所在 (só͘-chāi) (Ùi)17世紀 (chho͘)西班牙 (Se-pan-gâ)統治 (thóng-tī)時代開始,到荷蘭 (Hô-lân)統治時代 (Chheng) (léng)初期 (chho͘-kî) (chia) (khì)統治者 (thóng-tī-chiá) (khoàⁿ)做是化外之地 (hòa-gōe-chi-tē) (pēng) ()規模 (kui-bô͘)開發 (khai-hoat)

青嶺時代[edit]

台灣布政使司衙門

1709年,泉州 (Choân-chiu) (lâng) (Tân)天章 (Thian-chiong) (陳天章),逢春 (Hông-chhun) (陳逢春), (Lōa)永和 (Éng-hô) (賴永和),憲伯 (Hiàn-pek) (陳憲伯),佮 ()天師 (Thian-su) (戴天樞) 合股 (ha̍p-kó͘)成立陳賴章 (Tân-Lōa-Chiong)墾號 (khún-hō) (hiòng)臺灣府 (Tâi-oân-hú)諸羅縣 (Chu-lô-koān)申請 (sin-chhéng)開墾 (khai-khún)大加陸 (Tōa-ka-la̍k)地方 (tē-hng),成做台北盆地開墾活動 (oa̍h-tāng)的開端。 1723年,巡臺 (Sûn-tâi)御史 (Gū-sú) (Ngô͘)達禮 (Ta̍t-lé)報請 (pò-chhiáⁿ)朝廷 (tiâu-têng)增設 (cheng-siat)淡水廳 (Tām-chúi-thiaⁿ)管轄 (koán-hat)大甲溪 (Tāi-kah-khe) (í)北的所在。對遮開始,臺北正式納入 (la̍p-ji̍p)漢人 (Hàn-jîn)的行政體系 (thé-hē)毋過 (m̄-koh)彼當陣 (hit-tang-chūn)的政治佮經濟中心是佇臺南 (Tâi-lâm)

19世紀中葉 (tiong-ia̍p)淡水河 (Tām-chúi-hô)流域 (liû-he̍k)物產 (bu̍t-sán)貿易 (bō͘-e̍k) (特別 (te̍k-pia̍t)茶葉 (tê-hio̍h)) 興旺 (heng-ōng)起來 (khí-lâi)艋舺 (Báng-kah) ( (taⁿ)萬華區 (Bān-hôa-khu)) 佮大稻埕 (Tōa-tiū-tiâⁿ) (今的大同區 (Tāi-tông-khu)) 前後 (chêng-āu)成做重要 (tiōng-iàu)的貿易據點 (kì-tiám)。台灣的經濟重心 (tiōng-sim)漸漸 (chiām-chiām) (óng)徙動 (sóa-tāng)後來 (Āu-lâi)清國 (Chheng-kok)官方 (koaⁿ-hong)決定 (koat-tēng)佇艋舺佮大稻埕中間 (tiong-kan)田地 (chhân-tē)興建 (heng-kiàn)台北城做為行政中心, 1884年完工 (oân-kang)。 1885年,福建 (Hok-kiàn)臺灣省 (Tâi-oân-séng)設立, (Lâu)銘傳 (Bêng-thoân)成做第一 (tē-it) (jīm)巡撫 (sûn-hú),開始建設 (kiàn-siat)大稻埕去基隆 (Ke-lâng)新竹 (Sin-tek)鐵枝路 (thih-ki-lō͘)加強 (ka-kiông)郵電 (iû-tiān)道路 (tō-lō͘)基礎 (ki-chhó͘)建設。然後 (Jiân-āu) (koh) ()台灣巡撫衙門 (Gê-mn̂g)布政使司 (Pò͘-chèng-sú-si)衙門 (siat)城內 (siâⁿ-lāi) (今中山堂 (Tiong-san-tn̂g)位置 (ūi-tì)),臺北的都市雛形 (chhu-hêng)到遮已經 (í-keng)初步 (chho͘-pō͘)建立。 1894年,繼任 (kè-jīm)巡撫 (Siō)友濂 (Iú-liâm)正式共省會橋孜圖 (Kiô-chu-tô͘) (橋孜圖,今的臺南市 (Tâi-lâm-chhī)中西區 (Tiong-se-khu)) (sóa)去臺北,奠定 (tiān-tēng)臺北到今 (kàu-taⁿ)做為台灣政治佮經濟中心的地位 (tē-ūi)

日本時代[edit]

臺北州 廳社
台灣總督府 建築佇1945年被美軍空襲摧毀

1895年, (Tāi)帝國 (Tè-kok)甲午 (Kap-ngó͘)戰爭 (Chiàn-cheng)戰敗 (chiàn-pāi),然後共台灣割讓 (koah-niū)日本。臺北佇日本時代原在 (goân-chāi)是日本當局 (tong-kio̍k)統治台灣的政治中心。日本時代初期共原來 (goân-lâi)的2 (chō)衙門做為臺灣總督府 (Chóng-tok-hú)直到 (ti̍t-kàu)1919年總督府 (sin)聽社 (thiaⁿ-siā) (今的總統府 (Chóng-thóng-hú)) 員工 (oân-kang)為主 (ûi-chú)。 1990年開始,日本政府拆除 (thiah-tû)台北城牆 (siâⁿ-chhiûⁿ)西門 (Se-mn̂g),佇源地 (goân-tē)建設4 (tiâu)三線 (saⁿ-sòaⁿ)車路 (chhia-lō͘),興建水道水 (chúi-tō-chúi)下水道 (hā-chúi-tō)系統 (hē-thóng)日本人 (Ji̍t-pún-lâng) (goân)臺北城內區域做為中樞 (tiong-su)政府廳社 (thiaⁿ-siā)集中地 (chi̍p-tiong-tē),以及 (chāi)臺灣日本人的商業地帶 (tē-tài)。然後 (hun)階段 (kai-toān)進行 (chìn-hêng)市區 (chhī-khu)改正 (kái-chèng)計畫 (kè-ōe)低仔路 (kē-á-lō͘)建築物 (kiàn-tio̍k-bu̍t)風貌 (hong-māu) (khah)西化 (se-hòa),另外嘛興建公園 (kong-hn̂g)其他 (kî-thaⁿ)公共 (kong-kiōng)建築 (kiàn-tio̍k),臺北漸漸有現代 (hiān-tāi)都市的形態 (hêng-thài)。對遮開始,臺北沓沓仔 (ta̍uh-ta̍uh-á)中國 (Tiong-kok)傳統 (thoân-thóng)模式 (bô͘-sek)轉變 (choán-piàn)中西 (Tiong-Se)混合 (hūn-ha̍p)現代化 (hiān-tāi-hòa)城市佈局 (pò͘-kio̍k)運作 (ūn-chok)模式,尤其 (iû-kî)日本時代中央政府所在的官廳 (koaⁿ-thiaⁿ)集中區 (chi̍p-tiong-khu)的現代化建設 (tùi)今仔日 (kin-á-ji̍t)的台北城市面貌 (biān-māu)影響 (éng-hióng) (chhim)

戰後 (Chiàn-āu)時代[edit]

信義計畫區 是這馬台北都會區的中心商業區
西門町 商圈

1945年9 (goe̍h),台灣進入 (chìn-ji̍p)戰後國民政府統治時代。 1945年11月 (chhe)1,設做省轄市。 1949年12月中華民國政府因為 (in-ūi)第二次 (Tē-jī-chhù)國共 (Kok-Kiōng)內戰 (Lāi-chiàn)實利 (si̍t-lī)退守 (thè-siú)台灣了後,對12月初10 (khí),共中央政府所在地設立佇臺北市。 (Tòe)中華民國政府徙 (lâi)台灣的200萬中華民國國軍 (Kok-kun) (kap)中國各省 (kok-séng)民眾 (bîn-chiòng),以及1960年代 (nî-tāi)濟濟 (chē-chē)中南部 (tiong-lâm-pō͘)北上 (pak-siōng)求學 (kiû-ha̍k)工作 (kang-chok)風潮 (hong-tiâu)致使 (tì-sú)臺北市的人口快速 (khoài-sok)增加 (cheng-ka)市民 (chhī-bîn)結構 (kiat-kò͘)趨向 (chhu-hiòng)多元化 (to-goân-hòa)過去 (Kòe-khì)美援 (Bí-oān)挹注 (ip-chù) ()逐步 (tio̍k-pō͘)進行道路,住宅 (chū-the̍h)社區 (siā-khu)學校 (ha̍k-hāu)等公共設施 (siat-si)新建 (sin-kiàn)工程 (kang-têng)。城市開發 (goân)púń集中 (chi̍p-tiong)建國南北路 (Kiàn-kok-lâm-pak-lō͘)西爿 (sai-pêng)三市街 (Sam-chhī-ke) ()市區,對1960年代尾期開始,漸漸向東爿 (tang-pêng)的大 ()田地去拓展 (thok-tián)。 1967年7月初1,臺北市升格做直轄市隔年 (keh-nî)閣共原 (sio̍k)臺北縣 (Tâi-pak-koān) (今的新北市) 的內湖鄉 (Lāi-ô͘-hiong)南港鎮 (Lâm-káng-tìn)木柵鎮 (Ba̍k-sa-tìn)景美鎮 (Kéng-bí-tìn)猶閣 (iáu-koh)有原屬陽明山 (Iûⁿ-bêng-soaⁿ)管理局 (Koán-lí-kio̍k)北投鎮 (Pak-tâu-tìn)士林鎮 (Sū-lîm-tìn)納入轄區 (hat-khu)

1970年代到1980年代以後 (í-āu),台灣經濟快速成長 (sêng-tióng),臺北市邁入 (māi-ji̍p)都市開發的高度 (ko-tō͘)發展期 (hoat-tián-kî),商業重心嘛開始漸漸 (tang)徙到臺北東區 (Tang-khu),三市街所在的西區 (Se-khu)相對 (siong-tùi)出現 (chhut-hiān)發展衰退 (soe-thè)態勢 (thài-sè)。佇高度發展 (chi)下,嚴重 (giâm-tiōng)交通 (kau-thong)問題 (būn-tê)嘛綴 (leh)來。直到1990年代,臺北市區的臺北鐵路 (thih-lō͘)地下化 (tē-hā-hòa)專案 (choan-àn)臺北捷運 (Chia̍t-ūn)快速道路公車 (kong-chhia)專用道 (choan-iōng-tō)等交通建設陸續 (lio̍k-sio̍k)員工了後, (chiah)紓解 (su-kái)交通 (siōng)壓力 (ap-le̍k)

臺北市政府臺北市議會 (Gī-hōe)搬徙 (poaⁿ-sóa)進駐 (chìn-chù),東區的信義 (Sìn-gī)計畫區 (Kè-ōe-khu)快速發展成做臺北的中心商業區 (siong-gia̍p-khu); 西區的西門町 (Se-mn̂g-teng)大稻埕聚落 (chū-lo̍k)嘛開始進行更新 (keng-sin)計畫。 21世紀 (āu),臺北市陸續主辦 (chú-pān)2009年夏季 (Hā-kùi)Deaflympics2010年國際華費 (Hoa-hùi)博覽會 (Phok-lám-hōe)2011年世界設計 (Siat-kè)大會 (Tāi-hōe)2017年夏季Universiade大型 (tōa-hêng)國際活動; 閣加上 (ka-siōng) (bat)做為世界第一大樓 (tōa-lâu)臺北101員工,攏增加臺北市的國際能見度 (lêng-kiàn-tō͘)。根據美國A.T。 Kearney公佈 (kong-pò͘)的2014年世界 (chêng)84大城市排行 (pâi-hâng),照商業影響,人才 (jîn-châi)資訊 (chu-sìn)交流 (kau-liû),文化佮革新 (kek-sin)能力 (lêng-le̍k)tégn 5 (hāng)行為 (hêng-ûi),臺北市排第40 (miâ) (上 ()排名 (pâi-miâ)是2008年的第34名)。

地理 (Tē-lí)[edit]

人口[edit]

今仔日的臺北市包含 (pau-hâm)12个區。面積有271.7997平方公里,人口超過 (chhiau-kòe)260-bān lâng。台北都會區 (包含臺北市外圍 (gōa-ûi)新北市基隆市) 的面積有2,457.1253平方公里,人口大約 (tāi-iok)704-bān lâng。

地形 (Tē-hêng)[edit]

水文 (Chúi-bûn)[edit]

氣候 (Khì-hāu)[edit]

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

城市規劃 (kui-ōe)[edit]

台北城[edit]

日本趖代 (sô-tāi)[edit]

戰後[edit]

政治[edit]

市政 (Chhī-chèng)組織 (cho͘-chit)[edit]

選舉 (Soán-kí)集會 (chi̍p-hōe)遊行 (iû-hêng)[edit]

經濟[edit]

商業活動[edit]

物價 (Bu̍t-kè)[edit]

勞動力 (Lô-tōng-la̍t)狀況 (chōng-hóng)[edit]

文化[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Taipei