Téng-ham éng-kiú chiàⁿ-mn̂g-khí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
頂𦜆永久正門齒
Maxillary central incisor.jpg
頂𦜆永久正門齒
Maxillary central incisors01-01-06.png
永久齒奶齒的頂𦜆永久正門齒標其做紅色的。

頂𦜆 (Téng-ham)永久 (éng-kiú)正門齒 (chiàⁿ-mn̂g-khí)正爿 (chiàⁿ-pêng)1 (khí)倒爿 (tò-pêng) ()1起, ()頂𦜆永久赤門齒 (chhek-mn̂g-khí) (maxillary lateral incisor) (ê)近心策 (kīn-sim-chhek) ( (khah)接近 (chiap-kīn) (bīn)中線 (tiong-soàⁿ)), (khiā)喙腔 (chhùi-khiuⁿ)權等 (koân-téng)頭前 (thâu-chêng)正中方 (chiàⁿ-tiong-hng) () (siāng)明顯 (bêng-hián)喙齒 (chhùi-khí) (Kah)其他 (kî-thaⁿ)門齒 (mn̂g-khí)共款 (kāng-khoán) (i)功能 (kong-lêng)切斷 (chhiat-tn̄g) (he̍k)鉸斷 (ka-tn̄g)食物 (chia̍h-mi̍h)。伊 ()共論 (kā-lûn) (共頭 (kā-thâu), cusp),伊 (leh) ()食物的部位 (pō͘-ūi)叫做 (kiò-chò)切端 (chhiat-toan)雖罔 (Sui-bóng)奶齒 (ni-khí) (kap)永久齒 (éng-kiú-khí) (sio)siâng易有 (ia̍h-ū)門齒頂𦜆 (ni)正門齒佮伊 (ū)一寡 (chi̍t-koá)各樣 (koh-iūⁿ)所在 (só͘-chāi)

符號 (Hû-hō)表示 (piáu-sī)[edit]

喙齒的符號表示 (chhiáⁿ)參考 (chham-khó)喙齒彼篇 (hit-phiⁿ) (kah)詳細 (siông-sè)

Zsigmondy-Palmer, Chevron, or Set Square system 正爿是1┘,倒爿是 └1 FDI符號表示法 (piáu-sī-hoat) 正爿是11,倒爿是21 美國 (Bí-kok)符號表示法 正爿是8,倒爿是9 歐洲 (Au-chiu)符號表示法 正爿是1+,倒爿是 +1

發育 (Hoat-io̍k)[edit]

有1 (phiⁿ)喙齒的發育 (kóng) (khah) (chē).

形成 (Hêng-sêng)喙齒的彼陣 (hit-tīn)細胞 (sè-pau) (ùi)first branchial archectodermneural crestectomesenchyme分化來的 (hun-hoà--lâi-ê)[1] 喙齒 (ngē)組織 (cho͘-chit)發育的時陣 (sî-chūn)齒本質 (khí-pún-chit)代先 (tāi-seng) (seⁿ) (ah)齒釉質 (khí-iū-chit) (sûi) (tòe)咧生。

(Tng)幼嬰 (iù-eⁿ)出世 (chhut-sì)3-4个月 (kò-goe̍h) (),頂𦜆永久正門齒開始 (khai-sí)進行 (chìn-hêng)kài (hoà)[2] 這支 (Chit-ki)喙齒的齒冠 (khí-koan)佇4-5 (hoè)的時發育完成 (oân-sêng),佇7-8歲的時發芽 (hoat-gê)進入 (chìn-ji̍p)喙腔。伊的齒跤 (khí-kha)佇10歲發育完全 (oân-choân)


形態 (Hêng-thài)[edit]

頭前齒 (Thâu-chêng-khí) (hit) (kúi) (khí)內底 (lāi-té),頂𦜆永久正門齒佇近遠心 (kīn-oán-sim)是上闊的 (khoah--ê)。伊 ()過壁 (kè-piah)側門齒 (chhek-mn̂g-khí)大支 (toā-ki),啊佇脣側面 (tûn-chhek-bīn)嘛無 (mā-bô) (chhiūⁿ)側門齒 (hiah) (phòng)因此 (In-chhú),正門齒的形狀 (hêng-chōng)規矩 (kui-kí)四正 (sì-chiàⁿ)近心 (Kīn-sim)切端角 (chhiat-toan-kak)遠心 (oán-sim)切端角卡 (lāi) (chiam)。這支喙齒 () (hoat)的時,佇切端有3 (ê)圓圓尖尖 (îⁿ-îⁿ-chiam-chiam)特徵 (te̍k-teng)叫做mammelon [3] 因為 (In-ūi)齒釉質 (ē)磨損 (boâ-sún), mammelon後來 (āu--lâi)沓沓仔 (ta̍uh-ta̍uh-á)消失 (siau-sit)

一般 (It-poaⁿ)來講 (lâi-kóng)這肌 (chit-ki)喙齒的外觀 (goā-koan)查埔 (cha-po͘)查某 (cha-bó͘)有各樣。查埔的通常 (thong-siông)比查某的較大支。齒釉質佮齒本質的高度 (kau-tō͘)性別 (sèng-pia̍t)稱差 (chheng-chha) (tio̍h) ()。因為磨損 (attrition),年歲 (nî-hoè) (tùi) (kái)phòa齒冠 (anatomy crown) 的腸肚 (tn̂g-tō͘)影響 (éng-hióng)。卡少年 (siàu-liân) (kái)phòa齒冠比較濟歲的 (chē-hoè--ê) (tn̂g)毋過 (M̄-koh)因為齒岸 (khí-hoāⁿ)會隨年歲增加 (cheng-ka) ()萎縮 (úi-sok)臨床 (lîm-chhn̂g)齒冠 (clinical crown) 顛倒 (tian-tó)愈來 (jú-lâi)爾長 (jú-tn̂g)

Labial view.

脣側 (Tûn-chhek)觀看 (koan-khoàⁿ)[edit]

脣側觀看是對喙脣 (chhùi-tûn)彼爿 (hit-pêng) (ǹg) (chhùi) (khoàⁿ)喙齒。這支喙齒的近心框殼 (kheng-khak) (ti̍t)的或一屑仔 (chi̍t-sut-á)擴擴 (phok-phok),啊遠心框殼 (tio̍h) (ke) (phok)誠濟 (chiâⁿ-chē)[4] 自按呢 (Chū-án-ne),近心的height of curvature (the point furthest away from the central axis of the tooth) 較接近近心切端 (kīn-sim-chhiat-toan) (kak),啊遠心的 (oán-sim--ê)偏向 (phian-hiòng)齒跤尖 (khí-kha-chiam) (apical)。

佇mammelon (boâ)無去 (bô--khì)了後 (liáu-āu),頂𦜆正門齒的切端變成 (pìⁿ-chiâⁿ)直直 (ti̍t-ti̍t)平平 (pêⁿ-pêⁿ)。切端中段 (tiong-toāⁿ)略略仔 (lio̍h-lio̍h-á)向喙齒中心 (tiong-sim)naih落去 (lo̍h-khì)。伊的頷頸仔 (ām-kún-á) (soàⁿ) (cervical line,起棺 (khí-koan)佮齒跤的界線 (kài-soàⁿ)) 張單 (tiong-toaⁿ)向齒跤尖naih (lo̍h)就按呢 (chiū-án-ne),頷頸仔 (soàⁿ)若像 (ná-chhiūⁿ)半圓形 (poàⁿ-îⁿ-hêng)

這面 (chit-bīn) ()看,齒跤的外觀是 (tūn)圓錐體 (îⁿ-chui-thé)。齒冠比起跤 (khí-kha) (beh)2-3 mm,毋過濟毋是 (m̄-sī) (chiâⁿ)一定 (it-tēng)[5] 這齒 (Chit-khí)喙齒的齒跤較無 (toā)彎曲 (oan-khiau)情形 (chêng-hêng)

Lingual view.

舌側 (Sia̍t-chhek)觀看[edit]

舌側觀看是對喙舌 (chhùi-chi̍h)彼爿向外口 (goā-kháu)看喙齒。頂𦜆正門齒的舌側面有大塌窩 (lap-o),叫做舌側塌窩, ()頷頸仔線 (hia)托起 (thok-khí),叫做cingulum,近心佮遠心 (chit)2 (piⁿ)懸起來 (koân--khí-lâi),叫做marginal ridges。切端的舌側嘛有 (mā-ū)淡薄仔 (tām-po̍h-á)懸起來,佮marginal ridge相連 (sio-liân)。這 的舌側塌窩四邊 (sì-piⁿ) ()懸起 (koân-khí)分別 (hun-pia̍t)是: 切端的舌側邊緣 (pian-iân),近心的marginal ridge,遠心的marginal ridge,佮頷頸仔的cingulum.[6] Cingulum權等有發育溝 (hoat-io̍k-kau) (lâu)對舌側塌窩 (khì)

這齒喙齒的這的 (chit-ê) ()比脣側 () (e̍h)。因此,脣側面的近心 (pian)佮遠心邊的距離 (kū-lî)比舌側面的 (bīn--ê)較大 (khah-toā)字請 (Jī-chhiáⁿ),這齒喙齒佇頷頸仔遐的橫切面 (hûiⁿ-chhiat-bīn)顯現 (hián-hiān)大概 (tāi-khài)三角形 (saⁿ-kak-hêng)外型 (goā-hêng)這个 (Chit-ê)三角形3 (piⁿ)分別是容顏 (iông-gân)面 (facial surface),近心面,佮遠心面,圓心 (oân-sim)面這个邊有較短 (khah-té)淡薄 (tām--po̍h)

Mesial view.

近心觀看[edit]

這齒喙齒的僅參 (kīn-sim)觀看是對面部 (bīn-pō͘)的中線遐看這齒喙齒。近心觀看這齒喙齒顯示 (hián-sī)齒冠是三角形,頂點 (téng-tiám)是切端,底部 (té-pō͘)是頷頸仔遐.[3] 齒跤顯示台錐形 (î-chui-hêng)尖端 (chiam-toan)鈍鈍 (tūn-tūn)。佮其他喙齒無仝 (bô-kâng),這齒的中心線同齊 (tâng-chê)通過 (thong-koè)切端中心佮齒跤尖。[7] (Che)發生 (hoat-seng)佇頂𦜆 (chhek)門齒。

舌側彎曲 (oan-khek)佮脣側彎曲的上權點 (siāng-koân-tiám) (lóng)位佇 (ūi-tī)頷頸仔散的切端側 (chhiat-toan-chhek)。這个齒冠的脣側表面 (piáu-bīn)菅谷 (koan-khek)上權點 (crest of curvature) (kàu)切端是噗的。啊,伊的舌側表面對菅谷上權點到切端大分 (tāi-hūn) (lap)的,干焦 (kan-taⁿ)倚cingulum佮切端彼答 (hit-tah)是噗的。

對這个方向 (hong-hiòng)看,茂久散 (ām-kú-soàⁿ)向切端彎曲的程度 (têng-tō͘),這齒喙齒上大 (siāng-toā),比其他喙齒更膠 (kèng-ka)明顯。 (Í)頂𦜆正門齒平均 (pêng-kin)齒冠長度 (tn̂g-tō͘)10.5到11 mm來講,伊的 (i-ê)頷頸線 (ām-kún-soàⁿ)彎曲有3到4 mm。[7]

Distal view.

遠心觀看[edit]

遠心觀看是對遠離 (oán-lî)面的中線的彼爿向中線方向看喙齒。這个喙齒的這爿 (chit-pêng)佮近心非常 (hui-siông)相siâng。這齒喙齒的脣側表面佇遠心觀看比近心觀看顯現 (hián-hiàn),因為伊的脣側表面向遠心佮舌側傾斜 (kheng-chhiâ) (傾斜)。頷頸線 (hiòng)切端彎曲的程度嘛比近心較少 (khah-chió)[4]

切端觀看[edit]

切端觀看是講對切端看喙齒。對這个角度 (kak-tō͘)看,干今 (kan-taⁿ)看會著齒冠,大概分做 (hun-chò)雙爿 (siang-pêng)。脣側面感覺 (kám-kak)闊闊 (khoah-khoah)平平。舌側面向cingulum (piàn)狹細去 (e̍h-sè--khì)。近心角到cingulum的距離小可 (sió-khoá)比遠心角到cingulum的距離長。[8]

齒髓 (Khí-chhoé)解phòa[edit]

齒髓是喙齒的神經 (sîn-keng)血管 (hoeh-kńg)公映 (kong-èng)。這齒喙齒的根管 (kin-kńg)治療 (tī-liâu)效果 (hāu-kó)誠好 (chiâⁿ-hó)。這齒喙齒定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)有3个齒髓角 (pulp horn)。[4] 強欲 (Kiông-beh)全部 (choân-pō͘)的頂𦜆正門齒有一个 (chi̍t-ê)根管佮一个齒跤尖。[9] 佇咧 (Tī-leh) (chò)根管治療, (só͘) (khui)真入 (chin-ji̍p)齒髓腔 (khí-chhoé-khiuⁿ)入口 (ji̍p-kháu)常在 (siâng-chāi)是佇舌側表面的中方 (tiong-hng),切端佮cingulum之間 (chi-kan)。佇頷頸線的附近 (hū-kīn),根管橫切 (hoâiⁿ-chhiat)形狀 (hêng-chiōng)是三角形,到甲 (kàu-kah)齒跤張單附近 (chiah)變做 (pìⁿ-chò)施行 (î-hêng)[9] 雖罔齒跤差不就 (chha-put-tō)直的 (ti̍t--ê),彎曲 (tiám)上捷 (siāng-chia̍p)出現 (chhut-hiān)佇倚齒跤尖的所在, (ah)彎曲的方向是 (oan)去遠心佮舌側。

佮附近喙齒的接觸 (chiap-chhiok)[edit]

鄰接 (Lîn-chiap)接觸[edit]

(kāng)起供 (khí-kiong)相隔壁 (sio-keh-piah)喙齒的接觸叫做鄰接接觸。會佮家己 (ka-tī)有鄰接接觸的喙齒干焦2 (chióng),頂𦜆正門齒是其中 (kî-tiong)1个。 (Lēng)1个是下𦜆 (ē-ham)正門齒。佇健康 (kiān-khong)狀態 (chōng-thài),正門齒互相 (hō͘-siong)接觸的點是佇起棺的切端三分之一 (saⁿ-hun-chi-it)[10] 另一爿 (Lēng-chi̍t-pêng),正門齒佮側門齒的接觸點,較倚齒岸,是佇起棺的切端三分之一佮中間 (tiong-kan)三分之一之間。

共合 (Kā-ha̍p)[edit]

當喙合起來 (ha̍p--khí-lâi),佮全部的頂𦜆頭前齒相siâng,頂𦜆 (chiàⁿ)門齒通常是佇下𦜆喙齒的脣側。[11] 若是講 (Nā-sī-kóng)頂𦜆頭前齒徛 (chāi)下𦜆喙齒的舌側,按呢 (án-ne)叫做頭前齒造共 (chhò-kā) (crossbite)。有時陣 (Ū-sî-chūn)這種 (chit-chióng)喙齒的排列 (pâi-lia̍t)顯示下𦜆相對 (siong-tùi)頂𦜆的位置 (ūi-tì)偏移 (phian-î) (ah)叫做Class III或Pseudo-Class III malocclusion。正常 (Chèng-siông)咬合 (kā-ha̍p)是Class I咬合。

當喙齒咬起來 (kā--khí-lâi),頂𦜆正門齒會甲下𦜆正門齒以及 (í-ki̍p)側門齒接觸。下𦜆喙齒的接觸點是佇頂𦜆正門齒的舌側塌窩對切端向齒岸大約 (tāi-iok)4 mm的所在。[11] 佇這个位置,頂𦜆門齒共下𦜆門齒的齒冠查調 (cha-tiāu)強欲一半 (chi̍t-poàⁿ)。當喙完全咬合起來 (kā-ha̍p--khí-lâi),頂𦜆門齒甲下𦜆門齒猶是 (iáu-sī)無法度 (bô-hoat-tō͘)做伙 (chò-hoé),按呢叫做頭前齒開咬 (khui-kā) (anterior open bite)。這種喙齒烏白排 (o͘-pe̍h-pâi)凡勢 (hoān-sè)是因為某一種 (bó͘-chi̍t-chióng)慣勢 (koàn-sì)好比 (hó-pí)欶指頭仔 (suh-chéng-thâu-á)。另一方面 (chi̍t-hong-bīn)但私 (nā-si)下𦜆門齒咬佇頂𦜆門齒的位置是倚或完全佇齒岸,按焦 (án-na)叫做深共 (chhim-kā) (deep bite)。

喙齒的各樣[edit]

頂𦜆正門齒 (chia̍p)khoàiⁿ的變異 (piàn-ī)是shovel-shaped incisor。

註解 (Chù-kái)[edit]

 1. Cate, A。 R。 Ten,Oral Histology: Development, Structure, and Function, 5th ed。 (Saint Louis: Mosby-Year Book, 1998), p。 102。 ISBN 0-8151-2952-1.
 2. Ash, Major M。 and Stanley J。 Nelson。Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion。 8th edition。 2003。 p。 45。 ISBN 0-7216-9382-2.
 3. 3.0 3.1 ThePermanent Incisor Teeth, hosted by the University of Illinois at Chicago (UIC), accessed on June 8, 1006.
 4. 4.0 4.1 4.2 Maxillary Incisors, hosted by the University of Oklahoma College of Dentistry, accessed on June 8, 1006.
 5. Ash, Major M。 and Stanley J。 Nelson。Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion。 8th edition。 2003。 p。 156。 ISBN 0-7216-9382-2.
 6. Ash, Major M。 and Stanley J。 Nelson。Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion。 8th edition。 2003。 p。 158。 ISBN 0-7216-9382-2.
 7. 7.0 7.1 Ash, Major M。 and Stanley J。 Nelson。Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion。 8th edition。 2003。 p。 159。 ISBN 0-7216-9382-2.
 8. Ash, Major M。 and Stanley J。 Nelson。Wheeler’s Dental Anatomy, Physiology, and Occlusion。 8th edition。 2003。 p。 161。 ISBN 0-7216-9382-2.
 9. 9.0 9.1 Walton, Richard E。 and Mahmoud Torabinejad。Principles and Practice of Endodontics。 3rd edition。 2002。 p。 562。 ISBN 0-7216-9160-9.
 10. Summit, James B., J。 William Robbins, and Richard S。 Schwartz。 "Fundamentals of Operative Dentistry: A Contemporary Approach." 2nd edition。 Carol Stream, Illinois, Quintessence Publishing Co, Inc, 2001。 P。 62。 ISBN 0-86715-382-2.
 11. 11.0 11.1 Okeson, Jeffrey P。Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion。 5th edition。 2003。 p。 83。 ISBN 0-323-01477-1.

參考 (bûn)hèn[edit]

參閱 (Chham-oa̍t)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]